Версия за печат

02716-2019-0085

BG-Малко Търново:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

6. ВиК инженерство


Решение номер РД-10-62 от дата 10.06.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540099

BG341, ТП ДГС Малко Търново, ул. Никола Вапцаров, № 8, За: Марин Падинков, България 8162, Малко Търново, Тел.: 0889-130188, E-mail: dgsmalkoturnovo@uidp-sliven.com, Факс: 05952-3196

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/3159.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване, управление и опазване на горски територии-държавна собственост


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадни води от ВиК оператор за срок от 48 месеца.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

1. Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадни води от ВиК оператор за срок от 48 месеца за нуждите на ТП ДГС Малко Търново. 2. Изпълнението на предмета на поръчката ще се изразява в доставяне на вода с питейни качества, отговарящи на изискванията за качество, посочени в нормативните документи по Наредба № 9 от 16.03.2001г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и Министъра на околната среда и водите, както и отвеждане и пречистване на отпадни води от ВиК оператор. 3. Срокът за изпълнението на обществената поръчка е 48 месеца, считано от датата на подписване на договора. 4. Мястото на изпълнение на поръчката са обекти на Възложителя, а именно: административна сграда, находяща се в гр. Малко Търново, ул. "Никола Вапцаров", № 8, вила в с. Бръшлян, гостна в гр. М. Търново, ул. "Дунав". 5. Всички дейности се извършват съгласно общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор - "Водоснабдяване и канализация" ЕАД гр. Бургас.. 6. Възложителят си запазва възможността да включи и нови обекти към вече сключения договор.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Разделянето не е обосновано технически и правно. Изпълнението на услугата е в изключителните права на един оператор.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1354.16 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Разделянето не е обосновано технически и правно. Изпълнението на услугата е в изключителните права на един оператор.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На основание чл. 65, ал. 1 от ППЗОП няма да бъдат приложени разпоредбите на чл. 64, ал. 2, и ал. 3 от ЗОП, следователно няма да се изпраща покана за участие. На основание чл. 79, ал. 1, т. 3, б. "в" от ЗОП, след влизане в сила на настоящото решение за откриване на процедурата, Възложителят ще сключи договор с дружеството, упражняващо изключителни права за водоснабдяване и канализация на територията на община Малко Търново, а именно: "Водоснабдяване и Канализация" ЕАД гр. Бургас.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Цените на видовете услуги се определят и изменят от КЕВР, съгласно действащото в страната законодателство и не трябва да бъдат по-високи от приетите с актуалните решения на КЕВР. В профила на купувача е записана като първа дата - 15.07.2019г., тъй-като формуляра не позволява да няма дата и в този смисъл посочената дата не е обвързваща за страните. Договорът ще се сключи по реда и в срока на чл. 65, ал. 2, от ППЗОП и чл. 194, ал. 1 от ЗОП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5, б. "а" от ЗОП, жалба може да се подава в 10 дн. срок от публикуването на решението за откриване на процедурата.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.06.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Илия Георгиев Янгьозов

VIII.2) Длъжност

Директор