Версия за печат

01496-2019-0001

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

45. Физически науки


Решение номер 78 от дата 11.06.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000663694

BG411, Институт по електроника към Българска академия на науките /БАН/, бул. Цариградско шосе № 72, За: Лъчезар Аврамов, България 1784, София, Тел.: 02 8750077; 02 9795912, E-mail: die@ie.bas.bg, Факс: 02 9753201

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.ie-bas.org/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/ie-bas-1092/proceduri-20-2-zop/a2-0004991.html.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Наука


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на слънчев/лунен/небесен фотометър (радиометър).

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Поръчката включва доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на 1 брой слънчев/лунен/небесен фотометър (радиометър) за нуждите на лаборатория "Лазерна локация" при Инсттитут по електроника към БАН. Необходимо изискване към апарата, предмет на обществената поръчка е да съответства напълно на изискванията на описанието в Техническата спецификация /Приложение № 1а/ и да е настроен за автоматична работа, следвайки стандартите на ACTRIS и AERONET.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Настоящата обществена поръчка няма обособени позици. Предметът и е неделим и включва доставка на един брой лънчев/лунен/небесен фотометър (радиометър), което представлява цялостен, функционално свързан апарат.Същият ще се доставя в своята цялост, съгласно Техническа спецификация (Приложение № 1а) в Институт по електроника при Българска Академия на Науките. С оглед изложеното е нецелсъобразно разделянето на този един брой функционално свързан апарат на обособени позиции. Това неразделяне не води до нарушаване на принципите на равнопоставеност и недопускане на дискриминация, свободна конкуренция, пропорционалност, публичност и прозрачност, както и не би довело до необосновано предимство или необосновано ограничаване на участието в процедурата на стопански субекти.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 97800 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата процедура се възлага на основание чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП, поради това че към момента на откриване на настоящата обществена поръчка, прогнозната стойност на поръчката попада в обхвата на праговете по чл.20, ал.2,т.2 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба срещу решението за откриване на процедурата може да се подава съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

11.06.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

проф. дфн Лъчезар Аспарухов Аврамов

VIII.2) Длъжност

Директор