Версия за печат

01833-2019-0001

BG-Враца:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000183053

BG313, Средно училище Христо Ботев - гр. Враца, ул. Генерал Леонов № 37, За: Силвия Маринова, България 3000, Враца, Тел.: 092 622175, E-mail: hrbotev@mail.bg, Факс: 092 623549

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://hristobotev.org/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/hristobotev-66/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ОбразованиеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-07-463 от 12.02.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
1833-2019-001
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Обект на поръчката е доставка на технологично оборудване за изграждане на иновативна виртуална STEM лаборатория по биология, анатомия и здравно образование в СУ“ Христо Ботев“ – гр. Враца, интегриране в съществуващата инфраструктура и провеждане на обучение за работа с технологията. Целта е да се създаде напълно завършена виртуална STEM лаборатория, която поставя фокус върху обучението по биология, анатомия и здравно образование в етап средно образование и подготвя учениците за успешната им реализация в областта на медицината на ниво висше образование и последвала професионална реализация в сферите, свързани с биологията, човешката анатомия и медицината. Виртуалната STEM лаборатория трябва да е оборудвана с последно поколение образователна технология, която позволява стереоскопична 3D проекция на човешките органи, анатомични системи, клетъчни структури, ДНК-структури, които могат да бъдат дисектирани и изучавани под формата на холограмни репрезентации.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 11 от 19.04.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, „Юнион Интерактив“ ООД, ж.к. Гоце Делчев, Боянски водопад, бл. 241, вх. 8, ет. 4, ап. 97, България 1404, София, Тел.: 088 5108636, E-mail: office@interactivebg.com, Факс: 088 5108636

Интернет адрес/и:

URL: https://www.interactivebg.com/.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу възнаграждение доставка, монтаж и въвеждане в работен режим на техническо оборудване и софтуер по поръчка с предмет: „Доставка на технологично оборудване за изграждане на иновативна виртуална STEM лаборатория по биология, анатомия и здравно образование в СУ“ Христо Ботев“ – гр. Враца, интегриране в съществуващата инфраструктура и провеждане на обучение за работа с технологията”

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

14

ІII.7) Стойност, посочена в договора
108282.6 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

29.05.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
108282.6 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

11.06.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Виктор Петков Кръстев
VII.2)
Длъжност: Директор