Версия за печат

01257-2019-0003

BG-София:

Решение за откриване на процедура

Осъществен предварителен контрол; Номер на становището от 1-ви етап: КСИ-71 от дата 02.05.2019 г. 

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

68. Хранително-вкусова промишленост


Решение номер РИЛ19-РД93-5 от дата 10.06.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270583

BG411, Столична община район Илинден, жк. Захрна фабрика, ул. Билянини извори № 10, бл. 51-А, вх. Б, За: Мария Тодорова, България 1309, София, Тел.: 003592 4397335, E-mail: info@ilinden.com, Факс: 003592 4397361

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.ilinden.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.ilinden.bg/dostp-do-obschestvena-informatsiya-2.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на плодове, зеленчуци и подправки за нуждите на детските градини на територията на Столична община район „Илинден“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

доставка след предварителна заявка от страна на детските градини находящи се на територията на Столична община – район „Илинден” на плодове, зеленчуци и подправки изброени изчерпателно в техническата спецификация към документацията за участие в процедурата.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

настоящата обществена поръчка е неделима по своята същност, предвид обстоятелството, че предметът на същата е от една и съща продуктова група и отделните артикули са свързани по между си по вид и приложение. Съществува риск при разделянето на поръчката на обособени позиции, изпълнението прекомерно да се затрудни технически и/или да се оскъпи. С оглед на последното е невъзможно и нецелесъобразно разделянето на обществената поръчка на обособени позиции

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 250000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за доставка е на стойност до 280 000,00 лв. и без вкл. ДДС, Възложителят провежда някоя от предвидените в чл. 18, ал. 1, т. 12-13 на ЗОП процедури. В настоящият случай, прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 250 000,00 лева без ДДС, а на Възложителя не са известни към момента на стартиране на действия по възлагане на настоящата поръчка на други поръчки за възлагане със сходен и/или идентичен предмет, чиято стойност надвишава стойността по чл. 20, ал.2, т.2 от ЗОП. Предвид обстоятелството, че не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на публично състезание. Провеждането на предвидената в ЗОП процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства. С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно чрез посочения вид процедура. Посредством нея се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и са създадат равни условия и прозрачност при провеждане .

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността на договора за обществена поръчка без включен ДДС. Гаранциите се предоставят в една от следните форми: 1. парична сума; 2. банкова гаранция; 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията по т. 1 или 2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение или за авансово предоставените средства.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл.197 ал.1, т.4 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

10.06.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Иван Йорданов Божилов

VIII.2) Длъжност

кмет на СО район "Илинден"