Версия за печат

02709-2019-0067

BG-Плевен:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

33. Комуникационна и компютърна техника


Решение номер 71 от дата 06.06.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760054

BG314, ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЛЕВЕН ПРИ СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ВРАЦА, ул. Сан Стефано № 37, За: Ивилина Маркова, България 5800, Плевен, Тел.: 064 840190, E-mail: dlpleven@abv.bg, Факс: 064 837592

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190606GNaX11317615.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и опазване на горски територии - държавна собственост съгласно ЗГ


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Поддръжка на компютърна техника за срок от 36 месеца за нуждите на Териториално поделение Държавно горско стопанство град Плевен”

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обект на поръчката е поддържане в техническа изправност и ремонт на компютърната и офис техника на ТП ДГС Плевен, включително доставка на резервни части, необходими за извършването им, както и на материали и консумативи, необходими за работата им. Сервизно обслужване ще се извършва на следните компютърни конфигурации, лаптоп и периферни компютърни устройства: 1. Компютри и компютърни конфигурации - 15 бр.; марка:Delux; Asus; Mtech; Fujitsu siemens; Acer; 2. Принтери - лазерни - 12 бр.; марка: Kyocera Ecosys; Hp Laser Jet; Xerox Phaser; Brother; EPSON; 3. Преносими компютри (лаптопи) - 1 бр.; марка:Asus; 4. UPS - 3 бр.; марка Eaton; Mustek RowerMust; FSP GROUPINC; 5. Мултифункционални устройства (принтери, копирни машини и др.) - 2 бр.; марка: Kyocera; Canon; 6. Скенери - 2 бр.; марка: HP ScanJet; Canon, както и всички други допълнителни устройства към тях и всички други устройства, които Териториално поделение Държавно горско стопанство град Плевен (ТП ДГС Плевен) ще придобие по време на изпълнение на поръчката. Изпълнителят се задължава да обслужва и новата компютърна и офис техника, придобита от Възложителя по време на действие на сключения договор за изпълнение на поръчката, като спрямо нея се прилагат същите условия, както спрямо наличната към момента на подаване на офертата. Изпълнението на поръчката се изразява в следното: Софтуерна и хардуерна проверка, както и настройка на компютърната и офис техника да се извършва при нужда; Ремонт на компютърна техника, компютри, преносими компютри, принтери, монитори и други. Ремонтните дейности включват отстраняване на възникнали повреди, констатирани от Изпълнителя при извършване на техническите прегледи или по сигнал на Възложителя; Инсталация и преинсталация на наличните и на ново закупени компютърни модули и програмни продукти; Почистване от вируси; Инсталация и преинсталация на използваните операционни системи; Обновяване и инсталация на драйвери; Увеличаване скоростта на компютъра при проблемна работа; Премахване на ненужни файлове и изчистване на грешки; Оптимизация на цялата система; Поддръжка на локалната мрежа в административната сграда на ТП ДГС Плевен; Доставка на резервни части и принадлежности се извършва при необходимост; Ремонтът за всички сервизни работи по компютърната техника се извършва на база предложената от участника цена за отработен човекочас (часова ставка), като стойността на резервната част/консуматив, представлява единичната цена намалена с % отстъпка предложен от Изпълнителя. Ед. цена на вложената резервна част/консуматив се доказва чрез актуалната цена,съгласно действащите ценови листи на Изпълнителя към момента. Дейностите по изпълнение на поръчката, следва да се извършват чрез задължително посещение в административната сграда на ТП ДГС Плевен от специалист на Изпълнителя. Доставката и монтажа на резервните части се извършват в срок до 3 (три) работни дни от сигнализирането на Възложител. В случай, че необходимата резервна част не може да бъде доставена и ремонтирана в рамките на този срок, то Изпълнителят следва да уведоми за това Възложителят и да посочи прогнозния краен срок за отстраняване на повредата. Изпълнителят, следва да се отзовава при повикване от страна на Възложителя до 24 /двадесет и четири/ часа, а при спешност до 2 часа от получаване на съобщение, (телефон, e-mail или факс); Предвидената прогнозна стойност е изчислена за срок от 36 месеца, като в нея са включени труд, консумативи и резервни части за ремонт, които следва да са оригинални, нови и/или съвместим еквивалент за съответния вид продукт. Дейностите, предмет на тази обществена поръчка, ще се извършват от Изпълнителя в административната сграда на Възложителя. В случай, че техниката не може да бъде ремонтирана на място, доставянето на компютърната техника до сервизната база или офис на Изпълнителя и обратно е за негова сметка. Пълното описание на предмета на поръчката е дадено в Техническата спецификация.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

В предмета на настоящата поръчка са включени дейности, свързани с извършването на поддръжка на компютърната техника (компютърни конфигурации, периферни устройства и др.), периодична профилактика и текущ ремонт, доставка на резервни части, включително доставка на нови и зареждане на налични тонер касети за лазерните принтери за офиса по видове, за нуждите на ТП ДГС Плевен. Налице е възможност за прилагане на чл. 46, ал.1, изр. второ от ЗОП, като според Възложителя, разделянето на обществената поръчка и възлагането й на обособени позиции, не е целесъобразно и не е оправдано. В предмета на настоящата обществена поръчка са включени дейности, свързани с извършването на ремонт на компютърната техника, включително доставка на резервни части. Тъй като при извършването на ремонта възниква необходимост от доставка на резервни части, които ще се установяват от специалистите на Изпълнителя, осъществяващи дейностите по ремонта, с цел спестяване на време за доставката на необходимите резервни части, е целесъобразно те да се поръчват и доставят от Изпълнителя, който ще осъществи ремонтните дейности. Ако се възложи на отделни изпълнители, услугата – поддръжка, ремонт и доставката на резервни части за извършването на ремонта, това би създало пречки във времеви аспект и би забавило изпълнението на ремонта. Всички дейности, които следва да се реализират в рамките на изпълнение на договора, са от такова естество и са взаимосвързани по начин и в степен, които при разделяне на позиции биха довели до съществени затруднения за постигане на желания краен резултат. При разделяне на обособени позиции има опасност изпълнението на поръчката прекомерно да се затрудни технически или да се оскъпи, поради необходимостта от сложна координация с отделните изпълнители. Наред с това, евентуално предвиждане на обособени позиции, би увеличило и вероятността от забавяне на изпълнението, което може да възпрепятства работата на Възложителя. Предвид горните съображения и с оглед основната цел на закона за постигане на ефективност при разходване на публичните средства, в случая следва да се приеме, че разделянето на обществената поръчка на обособени позиции не е целесъобразно.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 15000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1, т.4 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 179 от ЗОП, като жалбата се подава до КЗК с копие и до Възложителя.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

06.06.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Яни Йотов Петков

VIII.2) Длъжност

Директор на ТП ДГС Плевен