Версия за печат

00657-2019-0006

BG-Габрово:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

5. Хидроинженерство


Решение номер РД08-2218 от дата 21.05.2019 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 817040128

BG322, В и К ООД, бул. Трети март № 6, За: инж. Розалин Йорданов Парашкевов - главен инженер, България 5300, Габрово, Тел.: 066 800500, E-mail: office@vik-gabrovo.com, Факс: 066 801178

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vik-gabrovo.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.vik-gabrovo.com/vsichki-obshtestveni-porachki/158-.

I.4) Основна дейност

Водоснабдяване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на водомери за питейна вода и компоненти за системи за дистанционно отчитане за нуждите на „В и К“ ООД – Габрово

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка включва периодични доставки по заявки на възложителя на водомери за питейна вода и компоненти за системи за дистанционно отчитане.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Mоръчката не е разделена на обособени позиции, с оглед функционалната връзка между изделията, предмет на поръчката и необходимостта от наличието им при възложителя по едно и също време, и използването им при аварии или подмяна на водопроводни и канализационни системи. Разделянето на обособени позиции и възлагане доставката на различни изпълнители, с различни срокове на доставка и различни гаранционни срокове, създава опасност възложителят да не разполага с всички необходими в даден момент водомери.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 400000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Видът на процедурата е определен в зависимост от прогнозната стойност на поръчката - чл. 20, ал. 2, т. 2 от Закона за общественните поръчки.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Според чл. 197, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки, крайният срок за обжалване на настоящето решение е десетдневен, считано от изтичането на срока по чл. 179, ал.3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

05.06.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Владимир Георгиев Василев

VIII.2) Длъжност

управител