Версия за печат

00856-2019-0005

BG-Търговище:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

6. ВиК инженерство


Решение номер 1164 от дата 03.06.2019 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 835014989

BG334, Водоснабдяване и Канализация ООД Търговище, бул. 29-ти Януари №3, За: Румяна Милушева, България 7700, Търговище, Тел.: 0601 61256, E-mail: rumiana.milusheva@abv.bg, Факс: 0601 67465

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.viktg.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://viktg.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20190603zyxR936781.

I.4) Основна дейност

Водоснабдяване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на спирателна водопроводна арматура и фасонни части по три обособени позиции“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка предвижда извършване на периодични доставки, осъществявани чрез покупка на спирателна водопроводна арматура и фасонни части, необходими за обезпечаване стопанската дейност на "ВиК” ООД Търговище, с технически параметри и характеристики, подробно описани в техническата спецификация. Обособена позиция №1 – „Доставка на спирателна, възвратна, регулираща арматура и хидранти“; Обособена позиция №2 – „Доставка на чугунени механични фитинги“; Обособена позиция №3 – „Доставка на бронзови спирателни кранове и части и стоманени тръби и фитинги от ковък чугун поцинковани“. Предвижда се извършване на доставки, осъществявани чрез покупка на спирателна водопроводна арматура и фасонни части, необходими за обезпечаване стопанската дейност на “Водоснабдяване и Канализация” ООД Търговище при възникнала необходимост. Всяка една доставка трябва да бъде съпроводена с документи съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България за стоките, които са доставени, а именно Декларация за съответствието на експлоатационните показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) №305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена ЕТО за материала за хидроизолация или Декларация за съответствието на характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО за материала за хидроизолация. А също така и документи, удостоверяващи санитарната безопосност и питейна пригодност на стоките, съгласно изискванията на Наредба №9 от 16 март 2001г. за влияние на материалите при контакт върху качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 400000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.179 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изенение или за допълнителна информация, съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

03.06.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Явор Кирилов Миланов

VIII.2) Длъжност

Управител на "ВИК" ООД Търговище