00373-2019-0015

BG-Стара Загора:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

50. Медицинска техника


Решение номер 1548 от дата 03.06.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 123024538

BG344, Тракийски университет, Студентски град, Деловодство - ст. 335, 3 ет., За: Гергана Маламова, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270, E-mail: malamova@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка и въвеждане в експлоатация на Интензивен респиратор за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Доставка и въвеждане в експлоатация на Интензивен респиратор за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора"

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 70833 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С настоящото Решение на Ректора на Тракийски университет гр. Ст.Загора е открита процедура – процедура на договаряне без предварително обявление,съгл.чл.79, ал.1 от ЗОП.В конкретният случай, процедурата е открита на основание на: чл.79,ал.1,т.1,предл.първо от ЗОП – а именно: „при открита процедура не са подадени оферти за участие“ по отношение на: „Доставка и въвеждане в експлоатация на медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“ – за обособена позиция с номеа от откритата процедура, както следва: ОП№ 9 „Интензивен респиратор“ - 1 брой.С Решение № 186 от 01.02.2019 г. на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора и на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП е обявена обществена поръчка – открита процедура с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“, като обществената поръчка е обособена в тринадесет позиции. С Решение № 849 от 29.03.2019 г. на Ректора на Тракийски университет гр. Ст.Загора и на основание чл.110,ал.1,т.1 от ЗОП, обществена поръчка с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“ е прекратена по отношение на:ОП№ 2 „Оборудване за лечение н пациенти с венозен руфлекс“-1бр.,ОП №6 „Индеректен офталмоскоп“-1бр.,ОП№ 8 „Специализиран 3D софтуер за обучение по анатомия на човека“-1бр.,ОП№ 9 „Интензивен респиратор“-1бр.,ОП№ 10 „Ехограф от експертен клас“-1бр.,ОП№ 11 „Дигитален ехографски апарат“-1бр.На основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП процедурата по посочените обособени позиции е прекратена, тъй като в определения от Възложителя срок за получаване на оферти не са постъпили такива за участие. Предвид горепосочените съображения, Възложителят счита, че в конкретния случай е налице фактическо и правно основание за откриване на процедура - Договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на Интензивен респиратор за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“ на основание: чл. 79, ал. 1, т. 1, предл.второ от ЗОП – а именно: „при открита процедура не са подадени оферти за участие и първоначално обявените условия на поръчката не са съществено променени“ по отношение на: обособена позиция № 9 „Интензивен респиратор“ - 1 брой.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

„Глобалмед С“ ЕООД гр. София, Адрес: гр. София 1463, ул. Цар Асен № 85, ет. 3, ап. 9, Представлявано от Спас Тодоров - Управител

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 186 от 01.02.2019 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00373-2019-0002

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Всички документи по настоящата обществена поръчка се публикуват в официалния сайт на Тракийски университет гр. Стара Загора, в основно меню "профил на купувача", на адрес: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190603ZMnl2309503 Договарянето ще се проведе на 11.06.2019 г. от 15,00 ч. в стая 340 - Тракийски университет гр. Стара Загора, Ректорат, Студентски град. ЕЕДОП за настоящата обществена поръчка, Възложителя публикува в официалната страница на Тракийски университет, в главно меню „профил на купувача“, на посочения в т. 1 адрес на поръчката. ЕЕДОП може да се отвори и директно на адрес: https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg , достъпен чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги/Електронни укслуги на Европейската комисия.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл. 197 ал. 1, т. 5 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

03.06.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

проф. двмн Иван Тодоров Въшин

VIII.2) Длъжност

Ректор на Тракийски университет гр. Стара Загора