Версия за печат

00243-2019-0003

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

49. Фармация


Решение номер 70 от дата 03.06.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 130485795

BG411, Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново ЕАД, ул. Шейново № 19, За: Надка Бозаджиева, Ванеса Драгомирова, България 1504, София, Тел.: 02 9659469;0879 658393, E-mail: pravisti@sheynovo-ag.eu, Факс: 02 9441768

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sheynovo-ag.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): www.sheynovo-ag.eu/profil2.html.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на лекарствени продукти

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Периодични доставки на лекарствени продукти за срок от 12 месеца. Лекарствени продукти са подробно описани по генерични наименования, лекарствена форма, количество активно вещество, единична мярка и прогнозно годишно количество, разпределени в 14 групи, като оферти могат да се подават за всеки вид лекарствен продукт от всички групи. Количествата, посочени в техническите спецификации са ориентировъчни и не пораждат задължения за възложителя да ги закупи в прогнозния обем.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Възлагането на поръчката без разделяне на обособени позиции единствено цели да гарантира постигане на оптимален резултат при възлагането на поръчката чрез осигуряване на по-голям обхват и/или цялостно изпълнение на доставката на лекарствените продукти, предмет на поръчката, като дава възможност да се разшири кръга на възможните участници в процедурата и да не се ограничава необосновано свободата на конкуренцията. На основание чл.30, ал.1 от ППЗОП и предвид предмета на настоящата обществена поръчка – Доставка на лекарствени продукти по ЗЛПХМ – Възложителят предоставя възможност за представяне на оферти за една, няколко или всички от номенклатурите в групите от посочените лекарствени продукти в рамките на предмета на обществената поръчка.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 499000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

03.06.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

д-р Румен Любенов Велев

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор