00490-2019-0004

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

3. Енергийна ефективност...


Решение номер РД-09-802 от дата 03.06.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000472182

BG421, Община Марица, бул. Марица №57А, За: Илияна Илиева, България 4003, Пловдив, Тел.: 0359 32907800, E-mail: obshtina@maritsa.org, Факс: 0359 32951934

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://maritsa.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://maritsa.bg/обществени-поръчки.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Подмяна на улични осветители на територията на селищата на Община Марица с нови светодиодни (LED) осветители и рогатки и инсталиране на съвременна система за управление на уличното осветление”

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на поръчката е подмяната на улични осветители на територията на селищата на Община Марица с нови светодиодни (LED) осветители и рогатки и инсталиране на съвременна система за управление на уличното осветление. В обхвата на поръчката е включена цялостна подмяна на осветителите с нови със светодиодна (LED) технология, включително нови унифицирани рогатки и елементи за закрепване и инсталиране на съвременна система за управление на уличното осветление, която да позволява димиране на осветителите по зададена програма.Мястото на изпълнение са населените места на територията на Община Марица – с.Бенковски, с.Войводиново, с.Войсил, с.Граф Игнатиево, с.Динк, с.Желязно, с.Калековец, с.Костиево, с.Крислово, с.Маноле, с.Манолско Конаре, с.Радиново, с.Рогош, с.Скутаре, с.Строево, с.Труд, с.Трилистник, с.Царацово и с.Ясно поле. Пълно описание на предмета на поръчката, както и количества и видове работи, се съдържат в Технически спецификации - Раздел IV от документацията за участие.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции. Възлагането на поръчката без разделянето й на обособени позиции, единствено гарантира постигането на оптимален резултат. Не е целесъобразно разделянето на поръчката на обособени позиции, тъй като дейностите в обхвата на същата са взаимносвързани и изискват изпълнение от един изпълнител.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 2676472.57 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предвид прогнозната стойност на обществената поръчка, същата попада в стойностния праг по чл. 20, ал. 2, т. 1 от Закона за обществени поръчки.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

ВАЖНО!!! От посочената прогнозна стойност на поръчката, към датата на откриване на процедурата, Възложителят има осигурено финансиране за сумата от 333 333,34 лева /триста тридесет и три хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и четири стотинки/ без вкл. ДДС. За изпълнение предмета на поръчката над сумата от 333 333,33 лева без ДДС няма осигурено финансиране към датата на нейното обявяване. Изпълнението на договора с потенциалния изпълнител ще стартира с изпълнение на дейстости до размера на осигуреното финансиране, а за останалите дейности - след осигуряване на допълнително пълно или частично финансиране. Под частично финансиране се разбира осигуряване на средствата за подмяна на уличното осветление в поне едно населено място на територията на Община Марица. Поради липса на осигурено финансиране при откриване на настоящата процедура за част от дейностите по процедурата, Възложителят предвижда в проекта на договор клауза за отложено изпълнение, съгласно чл. 114 от ЗОП. В този случай всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 179, ал. 1 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

03.06.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Петър Иванов Минков

VIII.2) Длъжност

вр.и.д. кмет на община Марица