Версия за печат

00546-2019-0004

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

50. Медицинска техника


Решение номер З-142 от дата 30.05.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000662776

BG411, Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД, гр. София (УСБАЛО ЕАД), ул. Пловдивско поле № 6, За: Росица Христова, Айсел Юсеин, България 1756, София, Тел.: 0359 28076355, E-mail: rhristova@sbaloncology.bg, Факс: 0359 28706321

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.sbaloncology.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.sbaloncology.bg.

I.2) Вид на възложителя

Друг: чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Абонаментно извънгаранционно техническо обслужване на магнитно-резонансен томограф, с включени труд и пределна стойност на резервните части

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката включва осигуряване на абонаментно извънгаранционно техническо обслужване на магнитно-резонансен томограф Siemens Magnetom AERA 1.5Т, включващо профилактика/поддръжка на апаратурата, труд, настройки, калибровки, тестове, ъпгрейд, софтуерен ъпдейт, ремонт, както и доставка чрез покупка на нови, неупотребявани и оригинални резервни части за апаратурата, до пределно определена стойност. Времето за осигуряване на извънгаранционното техническо обслужване е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагане на поръчката.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на поръчката не е разделен на обособени позиции, защото абонаментното извънгаранционно техническо обслужване, с включен труд и възможност на доставка чрез покупка на резервни части, се отнася до един брой медицинска апаратура, респ. предметът на поръчката е неделим по своята същност.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 369000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят открива процедурата за възлагане на обществената поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Предвид стойността на обществената поръчка и във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗОП, Възложителят прилага предвидените в ЗОП правила за открита процедура, при стриктно спазване на общите разпоредби и основните принципи при възлагането на обществени поръчки. Провеждането на открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане на обществената поръчка, респективно прозрачността при разходването на публичните средства и целта на Закона - да се защити обществения интерес и едновременно с това, да се насърчи конкуренцията, като се създадат равни условия и прозрачност при възлагането на поръчката.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок, съгласно условията на чл.197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

30.05.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

д-р Стефан Константинов Константинов

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор на УСБАЛО ЕАД