Версия за печат

00579-2019-0002

BG-с.Струмяни:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

6. ВиК инженерство


Решение номер ОП-6(2) от дата 30.05.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000024713

BG413, Община Струмяни, с.Струмяни, пл. 7 - ми Април № 1, За: Василка Панкова, България 2825, с.Струмяни, Тел.: 07434 3108, E-mail: strumyani_oba@yahoo.com, Факс: 07434 3105

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.strumyani.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Смяна на водопроводната мрежа по улици в северозападната част (Гл. клон IV, клон 52, 53, 55-58, 67, 69, 70, 76, 80 и 84) на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград“

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Настоящата обществена поръчка предвижда реконструкция на улична водопроводна мрежа в северозападната част на с. Микрево с обща дължина 2 866,10м. от съществуващата водопроводна мрежа, изпълнена с етернитови тръби, в северозападната част на с. Микрево (Гл. кл. ІV, кл. 52, 53, 55-58, 67,69, 70', 76, 80-84), от които: ф125 ПЕ - 560,8м; ф160ПЕ - 194,4м и ф90ПЕ - 2110.90 м. По част „ВиК” се предвиждат следните видове работи: 1. Изкопи – ръчни и механизирани за достигане проектно ниво на водопровода и за изграждане на шахти; 2. Изграждане на шахта за въздушник и изпразнителна шахта (кофраж армировка полагане бетон замазки, чугунен капак на шахтата);3. Доставка и монтаж на полиетиленови тръби заедно с фасонни части от ф160, ф125, ф90 (PE тръби, водовземни скоби, колена, преходници и други), 4.Доставка и монтаж на спирателни кранове за възможна изолация на отделните клонове, 5.Направа на опорни блокове на хоризонтални чупки и край на тръби, 6.Обратен насип и трамбоване на земни маси и извозване на останалите на депо. 7.Други – предвиждат се доставка и полагане на 22 бр. пожарни хидранти, с размери 80мм на защитени от повреда места, съответно означени, предвиждат се за доставка и монтаж 8бр. автоматични въздушници и 1 бр. изпразнителна шахта, предвижда се реконструкция на сградни водопроводни отклонения, те са 231 броя с дължина 1617м., предвижда се разваляне на улична асфалтова настилка 8 см, като се направи разлив на битумна емулсия. Следва да се положи битумизиран трошен камък 6см. в участъците на водопроводната мрежа като се изпълни възстановяване на асфалтовата настилка от неплътна смес за долния пласт от 4см. в участъците на водопроводната мрежа и за горния пласт да се изпълни възстановяване на асфалтовата настилка с плътна смес за горния пласт с дебелина 4см., като за по-добра връзка между новата и старата настилка по фугите да се залее с битум Б 120/160, предварително загрят до 150о.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

Критериите за подбор:

1

Показателите за оценка на офертите:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на обществената поръчка включва смяна на водопроводна мрежа, на един главен клон, с разклонения. Предметът на поръчката е еднороден, като СМР за обекта, не могат да се обособят в отделни обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 481976.73 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Основанието за провеждане на процедурата е необходимост от изпълнение на строителство, подмяна на съществуващата водопроводна мрежа по улици в северозападната част (Гл. клон IV, клон 52, 53, 55-58, 67, 69, 70, 76, 80 и 84) на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград. Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за строителство е на стойност от 270 000 до 10 000 000 лв. без вкл. ДДС, Възложителят провежда някоя от предвидените в чл. 18, ал. 1, т. 12 и 13 на ЗОП процедури. В настоящия случай, прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 481 967.73 (четиристотин осемдесет и една хиляди деветстотин шестдесет и седем лева и седемдесет и три стотинки) лева без ДДС. Прогнозната стойност на обществената поръчка е под максималния праг, определен с чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП, но поради това, че възложителят е възлагал и други поръчки за строителство не са налице условия за провеждане на друга процедура, освен публично състезание. Предвид обстоятелството, че не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на публично състезание. Провеждането на предвидената в ЗОП процедура - публично състезание гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансови средства.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 196, ал. 1, т.1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

30.05.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Емил Димитров Илиев

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Струмяни