Версия за печат

05728-2019-0002

BG-Търговище:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 3 от дата 29.05.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 177259251

BG334, Научен център по земеделие - Търговище, ул. Кюстенджа №91, За: доц. д-р Румен Калев, Буркина Фасо 7700, Търговище, Тел.: 060 163518, E-mail: osz_targ@mail.bg, Факс: 060 166490

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://os-zemedelie.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): http://os-zemedelie.eu/profile.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: научноизследователска и развойна дейност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка чрез лизинг на нов комбайн с приспособление за жътва на слънчоглед и царевица за нуждите на Научен център по земеделие - Търговище

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка чрез лизинг на нов комбайн с приспособление за жътва на слънчоглед и царевица за нуждите на Научен център по земеделие - Търговище. Договорът влиза в сила от датата на подписването му и има действие за срок от 60 /шестдесет / месеца .Да извършва гаранционен сервиз в рамките на 24 месеца от датата на доставката. Доставката ще се извърши при условията на 60-месечен финансов лизинг с включен в сумата ДДС. За целта всеки от участниците следва да представи лизингова схема за срок от шестдесет месеца и проект на договор за същия срок, който ще е неразделна част от сключения договор за доставка. Първоначалната вноска ще бъде в размер на 10%.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Обществената поръчка е за доставка, поради което възложителят не е длъжен да мотивира своя избор за невъзможността за разделянето на обособени позиции, съгласно чл. 178, ал.5 от ЗОП.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 200000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С цел гарантиране в най-голяма степен на публичност и прозрачност при възлагане изпълнението на поръчката и участие на всички заинтересовани лица. Същата се възлага чрез публично състезание.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

14 дни след обявяване на решението за

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

29.05.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

доц. д-р Румен Йовчев Калев

VIII.2) Длъжност

Директор