Версия за печат

02716-2019-0076

BG-с. Кости:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

56. Горско стопанство


Решение номер ПО-05-85 от дата 28.05.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540310

BG341, Териториално поделение Държавно горско стопанство Кости към Югоизточно държавно предприятие ДП - гр. Сливен, с. Кости, общ. Царево, обл. Бургас, За: юрист Мария Велчева, България 8283, с. Кости, Тел.: 0886 843613, E-mail: dgskosti@uidp-sliven.com, Факс: 0000 000000

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/3144.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Управление, стопанисване и опазване на горски територии


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Извършване на противопожарни мероприятия в горски територии - държавна собственост на територията на ТП „ДГС Кости" за срок от 12 месеца.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка включва: „Извършване на противопожарни мероприятия – поддържане на лесокултурни прегради, минерализовани ивици и пътища за движение на противопожарни автоцистерни“, като видовете работи и изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката са подробно описани в поканата за участие.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът, обектът и видовете дейности за изпълнението на поръчката не могат да бъдат разделени, така че да се обособят отделни позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 12000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С Решение № ПО-05-53/15.04.2019 г. на Директора на ТП „ДГС Кости“, публикувано в РОП на АОП под ID 907357, по реда на чл. 73 от Закона за обществените поръчки е открита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез „открита процедура“ с предмет: „Извършване на противопожарни мероприятия – поддържане на лесокултурни прегради, минерализовани ивици и пътища за движение на противопожарни автоцистерни“. В Регистъра на обществените поръчки на АОП процедурата е заведена под № 02716-2019-0042. Обявлението за откритата процедура е публикувано в ОВ на Европейския съюз под № 2019/S 076-180923. В срока за получаване на оферти 16.05.2019 г. – 17:00 часа не е подадена нито една оферта за участие, с оглед на което и на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 108, т. 4 и чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки, процедурата е прекратена с Решение № ПО-05-73/17.05.2019 г. на Директора на ТП „ДГС Кости“. Решението за прекратяване е публикувано в профила на купувача на 17.05.2019 г. В 10-дневния срок за обжалване не са постъпили жалби, с оглед на което към датата на откриване на настоящата процедура решението за прекратяване на предходната е влязло в законна сила и съгласно чл. 110, ал. 4 от ЗОП няма правна пречка за откриване на нова процедура по реда на чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 64 от ППЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

„Крис - Мар 1“ ЕООД, ЕИК 201003460, със седалище и адрес на управление гр. Царево, ул. „Бузлуджа“ № 9, представлявано от управителя Киро Костадинов Киров.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: ПО-05-53 от 15.04.2019 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 02716-2019-0042

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

28.05.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Цветомир Ангелов Генов

VIII.2) Длъжност

Директор на ТП "ДГС Кости"