Версия за печат

00546-2019-0003

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

28. Енергетика


Решение номер З-139 от дата 28.05.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000662776

BG411, Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД, гр. София (УСБАЛО ЕАД), ул. Пловдивско поле № 6, За: Росица Христова, Айсел Юсеин, България 1756, София, Тел.: 0359 28076355, E-mail: rhristova@sbaloncology.bg, Факс: 0359 28706321

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.sbaloncology.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.sbaloncology.bg.

I.2) Вид на възложителя

Друг: чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА "УСБАЛО" ЕАД

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката включва доставка чрез покупка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени, съгласно Закона за енергетиката и Правилата за търговия с електрическа енергия, избор на координатор на стандартна балансираща група и включване на Възложителя като непряк член в нея, осигуряване на услуги по прогнозиране на потреблението, изготвяне на графици, подаването и коригирането им при необходимост, отговорност за балансиране, както и всички други дейности, свързани с участие на Възложителя в свободния пазар на електрическа енергия.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Разделянето на поръчката на обособени позиции може да доведе до определянето на повече от един доставчик, а това от своя страна да доведе до определяне на повече от една балансираща група, което е недопустимо по действащото законодателство. Предвид това, предметът на обществената поръчка е неделим и всяка дейност от предметния обхват е неразделно свързана с останалите, с оглед на което, е нецелесъобразно и незаконосъобразно разделянето на обществената поръчка на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 400000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят открива процедурата за възлагане на обществената поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Предвид стойността на обществената поръчка и във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗОП, Възложителят прилага предвидените в ЗОП правила за открита процедура, при стриктно спазване на общите разпоредби и основните принципи при възлагането на обществени поръчки. Провеждането на открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане на обществената поръчка, респективно прозрачността при разходването на публичните средства и целта на Закона - да се защити обществения интерес и едновременно с това, да се насърчи конкуренцията, като се създадат равни условия и прозрачност при възлагането на поръчката.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок, съгласно условията на чл.197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

28.05.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

д-р Стефан Константинов Константинов

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор на УСБАЛО ЕАД