Версия за печат

02709-2019-0066

BG-Берковица:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

33. Комуникационна и компютърна техника


Решение номер РД 12 - 06 от дата 23.05.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760161

BG312, СЗДП ДП ТП ДГС Берковица, ул. Митрополит Кирил № 13, За: Давид Георгиев, България 3500, Берковица, Тел.: 0885 166392, E-mail: dgsberkovica@abv.bg, Факс: 0953 88992

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190523EGMB11295968.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и опазване на горски територии - държавна собственост


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Поддръжка, ремонт и резервни части и консумативи за компютърна техника за срок от 36 месеца според нуждите на ТП ДГС-Берковица”

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Поддръжка, ремонт и резервни части и консумативи на компютърна техника за срок от 36 месеца за нуждите на СЗДП ТП ДГС-Берковица. Включва: поддръжка и ремонт на 12 (дванадесет) броя компютърни конфигурации, 3 (три) броя принтери, 9 (девет) броя мултифункционални устройства, 1 (един) брой копирна машина, 3 (три) броя преносими компютри, както и снабдяването им с резервни части и принадлежности по необходимост.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Обществената поръчка е с ниска стойност - не повече от 4800.00 (четири хиляди и осемстотин) лева без ДДС. В предмета на настоящата обществена поръчка са включени дейности, свързани с извършването ремонта на компютърната техника, включително доставка на резервни части и консумативи. Тъй като при извършването на ремонта възниква необходимост от доставка на резервни части, които ще се установяват от специалистите на Изпълнителя, осъществяващи дейностите по ремонта, с цел спестяване на време за доставката на необходимите резервни части и консумативи е целесъобразно те да се поръчват и доставят от Изпълнителя на ремонта. Дейностите са неразривно свързани помежду си. Възлагането на услугата – поддръжка и ремонт и доставката на резервни части и консумативи за извършването на ремонта на отделни изпълнители би създало пречки във времеви аспект и би забавило изпълнението на ремонта.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 4800 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съобразно чл.196 ,ал.1 от ЗОП,на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка.Решенията се обжалват пред Комисия за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност ,включително за наличие на дискриминационни ,икономически,финансови ,технически или квалификационни изисквания в обявлението,документацията или във всеки друг документ ,свързан с процедурата.Срокът за обжалване е 10 дневен и тече в зависимост от обжалваният акт,съобразно регламентацията в чл.197,ал.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

23.05.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Йордан Йосифов Йончев

VIII.2) Длъжност

Директор на ТП ДГС-Берковица, упълномощен от Директора на СЗДП ДП гр. Враца, на основание чл. 7 , ал. 1 от ЗОП, с пълномощно № СЗДП 977 от 14.04.2016г.