Версия за печат

01119-2019-0001

BG-Пловдив:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 115602330

BG421, Институт по зеленчукови култури Марица, ул. Брезовско шосе 32, За: доц.д-р Даниела Ганева, България 4003, Пловдив, Тел.: 032 952296, E-mail: izk_maritsa@abv.bg, Факс: 032 000000

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://izk-maritsa.org/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://izk-maritsa.org/profil-na-kupuvacha/.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Научноизследователски институтІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-03-2 от 07.01.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01119-2019-0001
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Поръчката има за цел да осигури доставка на лабораторно оборудване по 6 (шест) обособени позиции: Обособена позиция № 1-„Доставка за Лот 1 на уред за Real-time RCR анализ, фотодокументираща система, хоризонтална гел-електрофореза и вертикална гел-електрофореза“; Обособена позиция № 2 - „Доставка за Лот 2 на UV-Vis спектрофотометър“; Обособена позиция № 3 - „Доставка за Лот 3 на Спектрофотометър за микрообеми, инкубатор, инкубираща клатачка и дестилатор“; Обособена позиция № 4 - „Доставка за Лот 4 на хомогенизатор“; Обособена позиция № 5 - „Доставка за Лот 5 на автоклав и настолен автоклав“; Обособена позиция № 6 - „Доставка за Лот 6 на ледогенератор“ за изпълнение на работната програма по създаване на Център за растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ).


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: ФС-36-5 от 29.03.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, ФОТ ООД, бул. „Овча купел” № 13, България 1618, София, Тел.: 02 9506660, E-mail: info@fot.bg, Факс: 02 9559551

Интернет адрес/и:

URL: https://www.fot.bg/bg/.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Доставка на лабораторно оборудване“ по Обособена позиция № 5 „Доставка за Лот 5 на автоклав и настолен автоклав“.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

02.04.2019 г. 

Крайна дата

01.05.2019 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
14574 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

24.04.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
14574 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

23.05.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: доц.д-р Даниела Ганева Ганева
VII.2)
Длъжност: Директор