Версия за печат

00470-2017-0003

BG-с. Черноочене:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000236164

BG425, Община Черноочене, с. Черноочене, общ. Черноочене, обл. Кърджали, ул. Шеста № 9, За: Мюмюн Бекир - Финансов контрольор, Буркина Фасо 6701, с. Черноочене, Тел.: 03691 6228, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6223

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://chernoochene.com..

Адрес на профила на купувача (URL): http://chernoochene.com/profil/..

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 683 от 25.10.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00470-2017-0003
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Предмет на настоящата процедура е „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на кординатор на балансираща група за нуждите на община Черноочене, област Кърджали“ и включва: доставка на електрическа енергия за всички общински обекти на територита на общината, включително и за второстепените разпоредители, включване на обектите в стандартна балансираща група с координатор Изпълнителя, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, изготвяне и подаване на почасови графици от координатора на балансиращата група, отговорност за балансиране на всички дейности, свързани с участие в либерализирания пазар на електрическа енергия на възложителя.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 5 от 19.01.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG331, ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕООД, гр.Варна,бул.Владислав Варненчик №258,Варна Тауърс,Кула Г, България 9009, гр.Варна, Тел.: 00359 52577770, E-mail: market@energo-pro.bg, Факс: 00359 52577340

Интернет адрес/и:

URL: http://www.energo-pro-energyservices.bg.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Доставка на нетна електрическа енергия и избор на кординатор на балансираща група за нуждите на община Черноочене, област Кърджали“

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

19.01.2018 г. 

Крайна дата

13.05.2019 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
71765 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

13.05.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
138449.83 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

14.05.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: АЙДЪН АРИФ ОСМАН
VII.2)
Длъжност: Кмет на Община Черноочене