00267-2019-0046

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 19РОП-41 от дата 14.05.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1, За: Аделина Хасова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656752, E-mail: zop@plovdiv.bg, Факс: 032 660571

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190508WhcP8258704.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Изпълнение на строителство за изграждане на нова детска градина по проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив”

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката включва изпълнение на строителни и монтажни работи, свързани с изграждане на нова детска градина, находяща се на ул. „Богомил“, УПИ ІV – 9 за обществено обслужващи дейности (кадастрален № 56784.529.136), кв. 10 по плана на Гладно поле, гр. Пловдив. Дейностите ще бъдат реализирани с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна Програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014 – 2020 г., в рамките на проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи договорни условия:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“ по ОПРР 2014-2020

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Строителството се извършва на един обект и по един одобрен инвестиционен проект, с оглед на което възлагането на повече от един изпълнител ще затрудни работния процес и ще усложни координацията и графика за извършване на строителните дейности, чрез което може да се завиши стойността на строителството и в резултат да доведе до нецелесъобразно разходване на публични средства. Възлагането на един изпълнител ще бъде предпоставка, за по-добра координация при изпълнение на поръчката и ще улесни значително извършването на контрол при изпълнението на дейностите, с оглед на което неразделянето на обособени позиции е технически и икономически оправдано.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 2000000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Стойността на обществената поръчка попада в праговете по чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП, а предмета й попада в обхвата на чл. 21, ал. 16, т. 1 от ЗОП, с оглед на което е налице възможността за прилагане на процедурата по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Предвиждат се опции за възлагане на допълнителни дейности в срока за изпълнение на договора за възлагане на поръчката по смисъла на чл. 5, ал. 1 от ППЗОП, които се осъществяват при кумулативното наличие на следните обстоятелства: - Възникнала е необходимост от изпълнение на допълнителни дейности, които не са включени в инвестиционния проект и/или в количествено-стойностната сметка, но са задължителни за завършване на строежа и въвеждането му в експлоатация; - Осигурен е финансов ресурс от страна на възложителя; - Обхвата и естеството на допълнителните дейности не водят до промяна в предмета на поръчката; Всяко възлагане на допълнителни дейности се осъществява чрез сключване на допълнително споразумение между страните при условията на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Общата стойност на опциите за възлагане на допълнителни дейности се определя в максимален размер до 246135,18 лева без включен ДДС и е включена в прогнозната стойност на обществената поръчка.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

14.05.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

ИНЖ. АЛЕКСАНДЪР МИЛКОВ ДЪРЖИКОВ

VIII.2) Длъжност

Зам.-кмет „Култура и туризъм” - упълномощен възложител съгласно Заповед №19ОА-117/24.01.2019г. на кмета на Община Пловдив