Версия за печат

02709-2019-0059

BG-Лом:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 429 от дата 10.05.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760195

BG312, СЗДП ТП ДГС Лом, ул. Александър Стамболийски 27, За: Любослава Йорданова, България 3600, Лом, Тел.: 0896 376615, E-mail: dgslom@abv.bg, Факс: 0896 376615

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190510YWXp11204367.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и опазване на горски територии-държавна собственост съгласно Закона за горите


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на Държавно горско стопанство – Лом, за доставка на стоки, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

№ Артикул Мярка Прогнозно количество 1 Папка Дело с твърди корици, картонена, А 4 брой 200 2 Папка с машинска бяла, от бял картон А4 брой 400 3 Кабърчета опаковка 5 4 Кламери – 30мм опаковка 30 5 Касова книга за касов апарат брой 3 6 Касова книга А4, химизирана брой 6 7 Пътни листа за автомобили, 100 листа кочан 1 8 Авансов отчет 100 бр. кочан 1 9 ПКО 100 бр. кочан 60 10 РКО 100 бр. кочан 5

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Настоящата поръчка не е разделена на обособени позиции: Ръководейки се от разпоредбите на чл. 80, ал. 1 от ППЗОП, когато обществената поръчка съдържа обективно делими части, някои от които са включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, възложителят е длъжен да отдели тези части в една или в няколко поръчки, които запазва за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. В този случай всяка поръчка се възлага по реда, приложим към общата стойност на всички поръчки, с изключение на случаите по чл. 21, ал. 6 от ЗОП. Възложителят отделя в отделна обществена поръчка настоящата, тъй като не следва да обособява отделни обособени позиции съгласно измененията на ППЗОП (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.).

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 500 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Отварянето на офертите ще се извърши на датата, посочена в обявлението на открито заседание, съгласно изискванията на ЗОП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 179 от ЗОП, като жалбата се подава до КЗК с копие до възложителя.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

10.05.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Георги Костадинов Генев

VIII.2) Длъжност

Директор