Версия за печат

00602-2019-0001

BG-Мирково:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

10. Инженерство, профил Пътно/транспортно строителство


Решение номер 3 от дата 09.05.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000777248

BG412, Община Мирково, ул. Александър Стамболийски №35, За: Нели Кенанова - специалист Проекти, програми и обществени поръчки, България 2086, Мирково, Тел.: 07182-2286, E-mail: nfo@mirkovo.bg, Факс: 07182-2550

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mirkovo.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.mirkovo.bg/obshtestveni-poruchki.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Рехабилитация на пътна и улична мрежа и пътни съоръжения на територията на община Мирково по 5 (пет) обособени позиции Обособена позиция № 1: Рехабилитация път SFO 3304 (III-6006) Петрич - граница община (Златица-Мирково) – Каменица – Брестака - граница община (Мирково – Горна Малина) - (III-6004) от км.5 до км.13; Обособена позиция № 2: Ремонт на парапетите на 3бр. мостове с. Буново, община Мирково; Обособена позиция № 3: Укрепване на мост на р. Мала река в с. Каменица. Обособена позиция № 4: Асфалтиране на улици с. Смолско; Обособена позиция № 5: Ремонт на улици на територията на община Мирково.

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Рехабилитация на пътна и улична мрежа и пътни съоръжения на територията на община Мирково по 5 (пет) обособени позиции: Обособена позиция № 1: Рехабилитация път SFO 3304 (III-6006) Петрич - граница община (Златица-Мирково) – Каменица – Брестака - граница община (Мирково – Горна Малина) - (III-6004) от км.5 до км.13; Обособена позиция № 2: Ремонт на парапетите на 3бр. мостове с. Буново, община Мирково; Обособена позиция № 3: Укрепване на мост на р. Мала река в с. Каменица. Обособена позиция № 4: Асфалтиране на улици с. Смолско; Обособена позиция № 5: Ремонт на улици на територията на община Мирково. Предмета на обществената поръчка включва строително-монтажни дейности на пътна и улична мрежа и пътни съоръжения, намиращи се на територията на община Мирково.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 320000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т. 4 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

09.05.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Цветанка Петкова Йотина

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Мирково