Версия за печат

00038-2019-0020

BG-Габрово:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 46 от дата 08.05.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

BG322, Община Габрово, пл. Възраждане № 3, За: Ива Сербезова, България 5300, Габрово, Тел.: 066 818312, E-mail: poruchki@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://gabrovo.bg/bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/pryako-dogovaryane/550-.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на работно облекло по проект № BG05M9OP001-2.004-0042 за нуждите на „КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНО – ЗДРАВНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на настоящата поръчка е „Доставка на работно облекло по проект № BG05M9OP001-2.004-0042 „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства”. Доставката се състои от следните артикули: 1. Пролетно-есенно яке – 10 броя; 2. Блуза с дълъг ръкав – 10 броя; 3. Работен елек – 11 броя; 4. Риза с къс ръкав – 20 броя; 5. Риза с дълъг ръкав – 20 броя; 6. Обувки – 10 броя; 7. Дамски медицински чехли тип „Сабо“ – 2 броя; 8. Дамска медицинска туника с къс ръкав – 1 броя; 9. Дамска работна манта с къс ръкав – 1 броя; 10. Дамска работна манта с дълъг ръкав – 1 броя; Съгласно наличната информация, размерите на търсения вид работно облекло варират от № 40 до № 54 и от № 36 до № 43 за обувките, като допълнително може да има единични заявени бройки от нестандартни и рядко търсени размери от № 62 до № 70. Изисквания към видовете работно облекло 1. Пролетно-есенно яке – 10 бр. – яке с тънка вата, с елегантна кройка; закопчаване с цип; със сваляема качулка;; плат 100% полиестер /; цвят – светло син или тъмно зелен, подходящ за мъжко и дамско яке.*В посочената бройки за пролетно-есенно яке са включени 9 дамски якета и 1 мъжко яке. 2. Блуза с дълъг ръкав – 10 бр. - блуза с обло деколте, с ластично бие по врата и дълги ръкави; с ластик в долната част на ръкавите, предницата и гърба; изработена от 100% памук; цвят – светло син или друг подходящ за мъжка и дамска блуза. *В посочената бройка за блуза с дълъг ръкав са включени 9 бр. дамски и 1 бр. мъжка 3. Работен елек – 11 бр. – елек с тънка вата, с елегантна кройка; изработен от 100% полиестер; яка тип столче; закопчаване с цип; джобове – два долни странични; цвят - тъмно син. *В посочената бройка за работен елек са включени 10 бр. дамски и 1 бр. мъжки. 4. Риза с къс ръкав – 20 бр. - елегантна риза с къс ръкав и един джоб; плат памук и полиестер; яка и копчета класически; цвят – бяло на ситни сиви райета. *В посочената бройка за риза с къс ръкав са включени 18 бр. дамски и 2 бр. мъжки. 5. Риза с дълъг ръкав - 10 бр. – елегантна риза с дълъг ръкав и един джоб; плат памук и полиестер; яка и копчета класически; цвят – бяло на ситни сиви райета. *В посочената бройка за риза с дълъг ръкав са включени 18 бр. дамски и 4 бр. мъжки. 6. Обувки – 10 чифта - основната част на обувките следва да е изработена от изкуствена кожа. Затварянето на обувката е препоръчително да е чрез връзки, които регулират ширината и улесняват обуването. Хастарът трябва да е изработен от материал – мек, плътен, с високи санитарно-хигиеннни показатели и с абсорбационна способност. Ходило – равно изработено от висококачествен материал, устойчив на изтриване. Цвят - черен *В посочената бройка за обувки са включени 9 дамски чифта и 1 мъжки. Участникът да предложи минимум по два варианта за дамски и мъжки обувки, като конкретният модел ще се уточнява във всяка заявка от Възложителя. 7. Дамски медицински чехли тип „Сабо“ – 2 бр. – изработени от синтетична кожа с анатомична противохлъзгаща подметка; цвят - бял. 8. Дамска медицинска туника с къс ръкав – 1 бр. - с елегантна кройка; с прикачени три джоба- два от които в долната част и един по- малък в горната лява страна; с яка и V-образно деколте; закопчаване - с тик-так копчета; плат със състав памук и полиестер; цветна – с детски мотиви/детски шарки. 9. Дамска работна манта с къс ръкав – 1 бр. - плат памук и полиестер; закопчаване с копчета и с 2 броя джобове; цветна – по предложение на изпълнителя. 10. Дамска работна манта с дълъг ръкав – 1 бр. - плат памук и полиестер; закопчаване с копчета и с 2 броя джобове; цветна – по предложение на изпълнителя. На всяка дреха да има маркировка, от която да е видно: модел, размер, тип материали, указания за почистване – пране, гладене, химическо чистене, свиваемост и пр. Място на изпълнение на доставката: гр. Габрово, ул. Ивайло № 13.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

проект № BG05M9OP001-2.004-0042 за нуждите на „КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНО – ЗДРАВНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА“

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

С оглед естеството и предмета на обществената поръчка, доставката не следва да се разделя на обособени позиции. Доставката на работното облекло се извършва в рамките на изпълнение на дейност по проект № BG05M9OP001-2.004-0042 „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства” за нуждите на работещите в „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства”.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 2500 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

При провеждане на Публично състезание по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на работно облекло и лични предпазни средства по 6 обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на работно облекло и лични предпазни средстава за нуждите на ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци“ - Габрово; Обособена позиция № 2 „Доставка на работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на „Общински спортни имоти“; Обособена позиция № 3 „Доставка на работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на ОП „Гробищни паркове“ – Габрово; Обособена позиция № 4 „Доставка на работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на ОП „Благоустрояване“ – Габрово; Обособена позиция № 5 „Доставка на работно облекло по проект № BG05M9OP001-2.004-0042 „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства”; Обособена позиция № 6 „Доставка на работно облекло за нуждите на „Център за настаняване от семеен тип“ – Габрово, открита с Решение № 21/28.02.2019 г. на За кмета на Община Габрово, съгласно Заповед 287/22.02.2019 г. на Кмет на Община Габрово, единствената подадена оферта за обособена позиция № 5 е неподходяща и неотговаря на предварително обявените условия на поръчката. Процедурата в частта за обособена позиция № 5 е прекратена с Решение № 36/ 09.04.2019 г. на Кмета на Община Габрово, на основание на чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Доставка на работно облекло за нуждите на „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства” е с цел изпълнение на дейности по проект „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства”, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0042-C02, анексиран с Допълнително споразумение № 01 от 21.12.2018 г., финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“. Тъй като изпълнението на поръчката е безспорно необходимо за нуждите на работещите в „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства”, Възложителят използва законовата възможност, дадена му съгласно разпоредбата на чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП, да открие процедура - пряко договаряне по реда на ЗОП, при първоначално обявените условия за избор на изпълнител в частта за обособена позиция № 5. Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания на основание чл. 12 от ЗОП, във връзка с чл. 80 от ППЗОП. При възлагане на обществената поръчка могат да участват лица, при условие че най-малко 30 на сто от списъчния им състав е от хора с увреждания или такива в неравностойно положение. В тези случаи лицата трябва да са регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания най-малко три години преди датата на откриване на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка. Специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания могат да участват в обществената поръчка при условие че могат да изпълнят най - малко 80 на сто от нейния предмет със собствени машини, съоръжения и човешки ресурс. За изпълнение на условието те могат да ползват подизпълнители или да се позовават на капацитета на трети лица, ако подизпълнителите или третите лица са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

ТИХ ТРУД-ПЛОВДИВ ЕООД, ЕИК: 000430710; ЕТ СИМ - МИНКА ИВАНОВА, ЕИК: 817070071; СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД, ЕИК:201741844; ТРУД И БЕЗОПАСНОСТ ЕООД, ЕИК: 202664938.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 21 от 28.02.2019 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00038-2019-0013

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Прякото договаряне ще се проведе на 22.05.2019 г. от 10:00 часа.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

08.05.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Таня Венкова Христова

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Габрово