00652-2019-0004

BG-Септември:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

59. Екология


Решение номер 693 от дата 03.05.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000351825

BG423, Община Септември, гр. Септември, ул. Александър Стамболийски №37А, За: Ангел Бончев, България 4490, Септември, Тел.: 00359 35617777, E-mail: municipality@septemvri.org, Факс: 00359 35617779

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.septemvri.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/195-96-00-6-19.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Септември“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Целта, която си поставяме е подобряване на услугата сметосъбиране и сметоизвозване, която се предоставя на живущите в общината и по-добра оперативност на работа чрез доставката на нови съдове за смет. Във връзка с горното и за обезпечаване работата по дейността е необходимо да бъде стартирана процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Септември“. 1. Предлаганите изделия да са нови, неупотребявани. 2. Обслужването на съдовете за битови отпадъци да става от всички автомобили отговарящи на изискванията на ЕN 1501-1 или еквивалентно. 3. Евронорми за контейнери - ЕК 840-3, ЕК 840-5, ЕК 840-6, ЕК 840 - 2/5/6, ЕК 1501, или еквивалентни.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Не се предвижда разделяне на поръчката на обособени позиции, с оглед обстоятелството, че предметът на поръчката предвижда доставка на нови кофи за нуждите на община Септември и всяка една номенклатурна единица от предметния обхват е неразделно свързана с останалите. С оглед на което е невъзможно и нецелесъобразно разделянето на поръчката на обособени позиции. В тази връзка възлагането на обществената поръчка следва да се извърши без обособени позиции, като Възложителят се възползва от дадената му правна възможност за това от законодателя в чл. 46, ал.1 от ЗОП.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 250000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предвид обстоятелството, че не са налице условията за провеждане на открита процедура, състезателен диалог и на процедурите по договаряне, безспорно са налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на публично състезание. За нерегламентираните в настоящата документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Процедурата за възлагане на обществената поръчка е основана на принципите на публичност и прозрачност, на свободна и лоялна конкуренция, на равнопоставеност и недопускане на дискриминация, като дава възможност за участие на всички участници, отговарящи на изискванията на Възложителя, обективирани в настоящите указания и комплекса от документи, съставляващи документацията за участие в процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно Чл. 197 от ЗОП - (1) Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: 1. изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

03.05.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Лилия Йорданова Етова

VIII.2) Длъжност

Зам. Кмет на Община Септември, и с делегирани правомощия по чл. 7 от ЗОП съгласно Заповед №520/11.04.2019 г.