Версия за печат

03522-2019-0002

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

75. Храни, хранене и диетика.


Решение номер 156 от дата 02.05.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000460130

BG421, ДГ Червената шапчица - гр.Пловдив, ул.Маестро Г. Атанасов № 26а, За: Тинка Костадинова - Бодурова – Директор, България 4023, Пловдив, Тел.: 088 4202439, E-mail: ch_shapchica@abv.bg, Факс: 088 4202439

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://chervenata-shapchitsa.com/site/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://chervenata-shapchitsa.com/profil_na_kupuvacha/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на хляб и тестени изделия за нуждите на ДГ ”Червената шапчица”– гр. Пловдив“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

"Доставка на хляб и тестени изделия за нуждите на ДГ ”Червената шапчица”– гр. Пловдив"

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Настоящата обществена поръчка представлява прекратена обособена позиция от поръчка с уникален номер в АОП 03522-2019-0001, поради което същата не може да раздели на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 5510 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят е избрал процедура на пряко договаряне по реда на чл.182, ал.1, т.2 от ЗОП поради следните причини: С Решение № 110 от 26.02.2019г. Възложителят е открил процедура - публично състезание с предмет: „Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ ”Червената шапчица”– гр. Пловдив, по три обособени позиции: ОП №1 – „Доставка на хляб и тестени изделия“; ОП № 2 – „Доставка на мляко и млечни хранителни продукти” и ОП № 3 – „Доставка на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца”. На основание чл.181, ал.7 от ЗОП, във връзка с чл.110, ал.1, т.2 от ЗОП, с решение № 144 от 11.04.2019г. е прекратена обществената поръчка по отношение на ОП № 1 - „Доставка на хляб и тестени изделия“, поради това, че всички участници подали оферти по обособената позиция са отстранени от участие по същата. Цитираното решение не е обжалвано и е влязло в сила на 23.04.2019г. Възложителят е избрал процедура на пряко договаряне, предвид това, че всичките подадени оферти по обособена позиция № 1 по предходната процедура са непоходящи и първоначално обявените условия не са съществено променени.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

"СИМИД АГРО" ЕООД с ЕИК 115108940, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, 4004, ул.”Кукленско шосе” № 1.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 110 от 26.02.2019 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 03522-2019-0001

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.5, б."а" от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

02.05.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Тинка Кирилова Костадинова - Бодурова

VIII.2) Длъжност

Директор на ДГ "Червената шапчица" - гр.Пловдив