Версия за печат

02317-2019-0001

BG-Добрич:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

47. Медицина


Решение номер РК-12-037 от дата 30.04.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 124140855

BG332, Диагностично-консултативен център I-Добрич ЕООД, ул. Димитър Петков №3, За: инж.Милена Костадинова, България 9300, Добрич, Тел.: 058 601474; 0879 229891, E-mail: m.kostadinova.dkc@gmail.com, Факс: 058 601610

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dkc1dobrich.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.dkc1dobrich.com.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Търговско дружество

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставки на лекарствени продукти и дезинфектанти за нуждите на „ДКЦ I-Добрич” ЕООД със следните обособени позиции: Обособена позиция №1 – Лекарствени продукти Офталмологични медикаменти- CPV:33662100-9 ; Обособена позиция №2 – Дезинфектанти CPV: 33742000

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставки на лекарствени продукти и дезинфектанти за нуждите на „ДКЦ I-Добрич” ЕООД със следните обособени позиции: Обособена позиция №1 – Лекарствени продукти Офталмологични медикаменти- CPV:33662100-9 Лекарствените продукти, тяхното наименование, прогнозни количества за 12 календарни месеца и прогнозна стойност са подробно описани в техническата спецификация за обособена позиция №1, представляваща Приложение №1. Обособена позиция №2 – Дезинфектанти CPV: 33742000 Изискванията на Възложителя относно наименованието, количествата за 12 календарни месеца и прогнозната стойност са посочени в Приложение №2 техническа спецификация за обособена позиция №2

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 2259.61 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Със Заповед на управителя на „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР І – ДОБРИЧ”ООД №РК-12-104/21.12.2018г. бе открита обществена поръчка –публично състезание по реда на Глава Четвърта чл.18 ал.1 т.12 с предмет „Доставка на лекарствени продукти, медицински изделия и дезинфектанти (за ръце и кожа, за инструменти и за повърхности и санитарни нужди) за нуждите на „ДКЦ-I-Добрич”ЕООД по обособени позиции.С Решение №РК-12-045/14.02.2019г. бе прекратена процедурата по Обособена позиция №1 номенклатурни единици №64, №77 и №116 на основание чл.110 ал.1 т.2 от ЗОП, тъй като подадената оферта е неподходяща.Лекарствените продукти по Обособена позиция №1 са офталмологични медикаменти. С това решение бе прекратена процедурата и по обособена позиция №8 „Дезинфектанти” на основание чл.110 ал.1 т.1 от ЗОП, тъй като няма постъпили оферти.На основание чл.182 ал.1 т.2 от ЗОП възложителят може да проведе пряко договаряне с определени лица, когато процедурата за възлагане чрез публично състезание е прекратена, тъй като няма подадени оферти или подадените оферти са неподходящи и първоначално обявените условия не са променени съществено.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

„Антибиотик-Разград” АД, със седалище и адрес на управление гр. Разград, бул.”Априлско въстание” 68, офис 201, ЕИК 200281414; „Хигиенно медицинска индустрия”ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски”№ 81А, ЕИК 814181757; „Медицинска техника инженеринг”ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. ”Младост 1”, ул.”Димитър Моллов” бл.28 Б, ЕИК 831641528; „Агарта”ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул.”Цариградско шосе” 115 А, ЕИК 115098631.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: РК-12-104 от 21.12.2018 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 02317-2018-0003

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.5 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

30.04.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

д-р Мариян Иванов Ананиев

VIII.2) Длъжност

Управител