Версия за печат

00373-2019-0011

BG-Стара Загора:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

76. Интериорен и екстериорен дизайн и обзавеждане.


Решение номер 1152 от дата 25.04.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 123024538

BG344, Тракийски университет, Студентски град, Ректорат - ст. 335 Деловодство, За: Гергана Маламова, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270, E-mail: malamova@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане за структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Настоящата обществена поръчка се възлага като част от обществена поръчка с предмет: „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане за структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора”, обособена в 6 (шест) позиции, както следва: - обособена позиция № 1 „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане за Библиотека и Анатомичен музей за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“; - обособена позиция № 2 „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на Педагогически факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“; - обособена позиция № 3 „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на филиал Хасково при Тракийски университет гр. Стара Загора“; - обособена позиция № 4 „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на факултет „Техника и технологии“ гр. Ямбол при Тракийски университет гр. Стара Загора“;- обособена позиция № 5 „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане за Анатомичен музей за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“;- обособена позиция № 6 „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане за учебни зали за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“.Общата прогнозна стойност на поръчката по шестте обособени позиции е в размер от 120 540,17 лв. без ДДС (сто и двадесет хиляди петстотин и четиридесет хиляди лева и седемнадесет стотинки без вкл.ДДС), от които:- за обособена позиция № 1 – 66 667,00 лв. без ДДС, която представлява 55.30 % от общата стойност на поръчката;- за обособена позиция № 2 – 5 833,00 лв. без ДДС, която представлява 4.839 % от общата стойност на поръчката;- за обособена позиция № 3 – 25 000,00 лв. без ДДС, която представлява 20.74 % от общата стойност на поръчката;- за обособена позиция № 4 – 4 266,00 лв. без ДДС, която представлява 3.539 % от общата стойност на поръчката;- за обособена позиция № 5 – 16 274,17 лв. без ДДС, която представлява 13.501 % от общата стойност на поръчката;- за обособена позиция № 6 – 2 500,00 лв. без ДДС, която представлява 2.074 % от общата стойност на поръчката.Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП, Възложителят има право да възлага обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие, че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 154 464 лв. за доставки и услуги и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. В този случай, независимо от остатъчната стойност на поръчката, тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка. Прогнозните стойности на обособени позиции № 4, № 5 и № 6 са под 154 464 лв. и тяхната обща стойност не надвишава 20 % от прогнозната стойност на цялата обществена поръчка. Тъй като всяка една от прогнозните стойности на обособени позиции № 4, № 5 и № 6 е под прага от 30 000 лв., същите попадат в приложното поле на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, обособени позиции № 4, № 5 и № 6 ще се възложат по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане. В изпълнение на чл. 21, ал. 6 от ЗОП и предвид общата стойност на цялата поръчка, остатъчната стойност от 97 500,00 лв. без ДДС (явяваща се прогнозна стойност за обособени позиции № 1, № 2 и № 3) се възлага с настоящата обществена поръчка – чрез „Публично състезание” по реда на чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 97500 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 120540.17 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

Настоящата обществена поръчка се възлага като част от обществена поръчка с предмет: „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане за структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора”, обособена в 6 (шест) позиции, както следва: - обособена позиция № 1 „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане за Библиотека и Анатомичен музей за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“; - обособена позиция № 2 „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на Педагогически факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“; - обособена позиция № 3 „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на филиал Хасково при Тракийски университет гр. Стара Загора“; - обособена позиция № 4 „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на факултет „Техника и технологии“ гр. Ямбол при Тракийски университет гр. Стара Загора“;- обособена позиция № 5 „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане за Анатомичен музей за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“;- обособена позиция № 6 „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане за учебни зали за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“.Общата прогнозна стойност на поръчката по шестте обособени позиции е в размер от 120 540,17 лв. без ДДС (сто и двадесет хиляди петстотин и четиридесет хиляди лева и седемнадесет стотинки без вкл.ДДС), от които:- за обособена позиция № 1 – 66 667,00 лв. без ДДС, която представлява 55.30 % от общата стойност на поръчката;- за обособена позиция № 2 – 5 833,00 лв. без ДДС, която представлява 4.839 % от общата стойност на поръчката;- за обособена позиция № 3 – 25 000,00 лв. без ДДС, която представлява 20.74 % от общата стойност на поръчката;- за обособена позиция № 4 – 4 266,00 лв. без ДДС, която представлява 3.539 % от общата стойност на поръчката;- за обособена позиция № 5 – 16 274,17 лв. без ДДС, която представлява 13.501 % от общата стойност на поръчката;- за обособена позиция № 6 – 2 500,00 лв. без ДДС, която представлява 2.074 % от общата стойност на поръчката.Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП, Възложителят има право да възлага обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие, че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 154 464 лв. за доставки и услуги и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. В този случай, независимо от остатъчната стойност на поръчката, тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка. Прогнозните стойности на обособени позиции № 4, № 5 и № 6 са под 154 464 лв. и тяхната обща стойност не надвишава 20 % от прогнозната стойност на цялата обществена поръчка. Тъй като всяка една от прогнозните стойности на обособени позиции № 4, № 5 и № 6 е под прага от 30 000 лв., същите попадат в приложното поле на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, обособени позиции № 4, № 5 и № 6 ще се възложат по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане. В изпълнение на чл. 21, ал. 6 от ЗОП и предвид общата стойност на цялата поръчка, остатъчната стойност от 97 500,00 лв. без ДДС (явяваща се прогнозна стойност за обособени позиции № 1, № 2 и № 3) се възлага с настоящата обществена поръчка – чрез „Публично състезание” по реда на чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП.


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Всички документи по настоящата обществена поръчка се публикуват в официалната интернет страница на Тракийски университет гр. Стара Загора, в основно меню "профил на купувача", на адрес: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190424wcvH2269487

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

25.04.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

проф. двмн Иван Тодоров Въшин

VIII.2) Длъжност

Ректор на Тракийски университет гр. Стара Загора