Версия за печат

00276-2016-0004

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121396123

BG411, Български пощи ЕАД, ул.Академик Стефан Младенов № 1 бл.31, За: Даниела Карабова, България 1700, София, Тел.: 00359 29493251, E-mail: d.karabova@bgpost.bg, Факс: 00359 29625329

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bgpost.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.bgpost.bg/bg/zop.

I.4) Основна дейност

Пощенски услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: ОП-10-1 от 17.02.2016 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00276-2016-0004
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

„Предоставяне на право за ползване на софтуерни продукти и услуги от производителя“, който включва предоставяне на софтуерните лицензи


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 115 от 31.05.2016 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД, Бизнес център Литекс Тауър, ул. Лъчезар Станчев № 3, ет. 4, България 1756, София, Тел.: 00359 29704040, E-mail: office@telelink.com, Факс: 00359 29704042

Интернет адрес/и:

URL: www.telelink.com.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Предоставяне на право за ползване на софтуерни продукти и услуги от производителя“, който включва предоставяне на софтуерните лицензи

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

36

ІII.7) Стойност, посочена в договора
2598916.35 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

22.04.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

ДА

Променено условие: изменение в чл. 2.1., т. 2.1.1 ; Преди промяната: чл.2.1, т.2.1.1 Сума в размер 866305,45лв. без ДДС, дължима в срок до 10 (десет) дни след датата на подписване на приемо- предавателен протокол за предоставяне на софтуерните лицензи и след представяне на данъчна фатура от страна на Изпълнителя.; След промяната: т. 2.1.1 : сума в размер на 216576,36 лв. без ДДС да бъде платена в срок до 15.07.16 г.;2.1.2 втора вноска всрок до 31.08.16г.; 2.1.3.трета вноска в срок до 30.11.16 г.;2.1.4 четвърта вноска в срок до 28.02.17 г. срещу представена от изпълнителя данъчна фактура.; Правно основание: ч.116, ал. 1, т.3 от ЗОП
Променено условие: изменение в чл. 2.1, т. 2.1.2; Преди промяната: чл.2.1, т.2.1.2 Сума в размер 866305,45лв. без ДДС, дължима в срок до 10 (десет) дни след датата на подписване на приемо- предавателен протокол за предоставяне на софтуерните лицензи и след представяне на данъчна фатура от страна на Изпълнителя.; След промяната: т. 2.1.2 : Сума в размер 866305,45лв. без ДДС, се заплаща в рамер на дванадесет равни месечни вноски, всяка от които е дължима в срок до 20-то число на текущият месец и след представяне на данъчна фактура от страна на Изпълнителя. (2) Страните се задължават във връзка с ал.1, сумата за първата вноска (за м. февруари 2017г.) е дължима в срокдо 20.03.2017г.; Правно основание: ч.116, ал. 1, т.3 и т.5 от ЗОП, във връзка с чл. 11.1 от договор №115/31.05.2016г.
Променено условие: изменение в чл. 2.1, т. 2.1.3; Преди промяната: чл.2.1, т.2.1.3 Сума в размер 866305,45лв. без ДДС, дължима в срок до 10 (десет) дни след датата на подписване на приемо- предавателен протокол за предоставяне на софтуерните лицензи и след представяне на данъчна фатура от страна на Изпълнителя.; След промяната: т. 2.1.3 : Сума в размер 866305,45лв. без ДДС, се заплаща в рамер на дванадесет равни месечни вноски, всяка от които е дължима в срок до 20-то число на текущият месец и след представяне на данъчна фатура от страна на Изпълнителя. 2) Страните се задължават във връзка с ал.1, сумата за първата вноска (за м. февруари 2018г.) е дължима в срокдо 20.03.2018г.; Правно основание: ч.116, ал. 1, т.3 и т.5 от ЗОП, във връзка с чл. 11.1 от договор №115/31.05.2016г.
Променено условие: чл.11.1; Преди промяната: чл.11.1 Настоящия договор не може да се измени или допълва освен в случаите по чл.43, ал.2 и ал. 3 от ЗОП; След промяната: чл.1. (1) Страните се споразумяват, че остатъка от дължимата сума по договора в рамер на 433152,70лв. без ДДС, Възложителя ще заплати в срок до 31.01.2019г. на шест равни месечни вноски, всяка от които в размер на 72192,12лв. без ДДС (2) Възнаграждението, подробно описано в ал.1, ще се плаща от Възложителя до 20-то число на текущия календарен месец. (3) Страните се договарят, че сумата за м. август 2018г., е дължима в срок до 20.09.2018г. (4) За сумата посочена в ал.1, в срок от 5 /пет/ работни дни, Изпълнителят издава надлежно оформена фактура и я предава на Възложителя.; Правно основание: чл.116 ал.1, т.5 от ЗОП във връзка с чл. 11.1 от договор №115/31.05.2016г.
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
2598916.24 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

24.04.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Деян Стоянов Дънешки
VII.2)
Длъжност: Главен Изпълнителен Директор