Версия за печат

02709-2019-0055

BG-Годеч:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 304 от дата 24.04.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760230

BG412, СЗДП ТП ДГС Годеч, пл.Свобода №3, За: Тити Здравкова, България 2400, Годеч, Тел.: 0878 120886, E-mail: dgsgodech@abv.bg, Факс: 0729 22119

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190424Lwyl11142637.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и опазване на горски територии - държавна собственост и други дейности съгласно ЗГ.


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Годеч, извън списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обект на поръчката са периодични доставки на канцеларски материали и принадлежности за офиса по видове и количества съгласно техническата спецификация.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Като се е съобразил с разпоредбата на чл. 46, ал. 1 от ЗОП, Възложителят е взел мотивирано решение да не разделя поръчката на обособени позиции. Невъзможността за разделяне на обособени позиции е преценено, с оглед на това, че предметът на настоящата поръчка е единен и неделим и включва единствено стоки извън Списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП, определен с Решение № 591/18.07.2016 г. на МС.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 3000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Срокът за обжалване е 10-дневен и тече в зависимост от обжалвания акт, съгласно регламентацията в чл.197, ал.1 от ЗОП. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

24.04.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Антон Петров Попов

VIII.2) Длъжност

Директор