Версия за печат

00826-2017-0007

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831605813

BG411, Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Свeти Наум ЕАД, ул. Доктор Любен Русев № 1, За: Мариана Балабанова, България 1113, София, Тел.: 02 9702283, E-mail: m.balabanova@svnaum.com, Факс: 02 8709309

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.svnaum.com/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/publichno-sastezanie/item/445-op-94-dostavka-na-netna-aktivna-elektricheska-energia-za-nuzhdite-na-mbalnp-po-svobodno-dogovoreni.

I.2) Вид на възложителя

Друг: представляващ лечебното заведение, съгласно чл.5, ал.2, т.16 от ЗОП

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: Д-183 от 11.08.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00826-2017-0007
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Предмет на обществената поръчка е избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с Електроенергиен системен оператор ЕАД (ЕСО) и Оператор на електропреносна мрежа (ОЕМ) и поемане на разходите за небаланси за нуждите на Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия “Свети Наум” ЕАД, гр. София.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 300 от 05.11.2017 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, ЧЕЗ Трейд България ЕАД, пл. Позитано № 2, ет. 7, офис 7, България 1000, София, Тел.: 02 8959146, E-mail: office@cez-trade.bg, Факс: 02 9549382

Интернет адрес/и:

URL: www.cez-trade.bg.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Договор за доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД, гр. София по свободно договорени цени и участие в стандартна балансираща група

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
44561 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.03.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

ДА

Променено условие: Договорът е променен на основание чл. 116, ал. 1, т.3 от ЗОП поради обстоятелства, които възложителят не е могъл да предвиди. Предвид това е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора, изменени са само срока на договора и неговата стойност.; Преди промяната: Обща стойност на договора преди промяната: 44561,00 лв., без ДДС; срок на договора: до 05.11.2018г.; След промяната: Обща стойност на договора след промяната: 66841.50 лв., без ДДС; срок на договора: До настъпването на първото по време от следните три събития: 1. избор на изпълнител в резултат на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, с предмет: "Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД, гр. София по свободно договорени цени и участие в стандартна балансираща грепа" и сключване на договор или 2. изтичането на четиримесечен срок от момента на подписване на допълнително споразумение, а именно от 01.12.2018г., като крайния срок на действие на договора е 31.03.2019г. включително или 3. до изчерпване на общата стойност на договора, която се формира на базата на направените през времето на действие на договора доставки на нетна активна електрическа енергия.; Правно основание: Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
48817.52 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Източник на финансиране - национално финансиране и други източници.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

24.04.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: акад. проф. д-р Иван Господинов Миланов, д.м.н
VII.2)
Длъжност: Изпълнителен директор