Версия за печат

01257-2019-0002

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер РИЛ19-РД93-2 от дата 23.04.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270583

BG411, Столична община район Илинден, жк. Захрна фабрика, ул. Билянини извори № 10, бл. 51-А, вх. Б, За: Мария Тодорова, България 1309, София, Тел.: 003592 4397335, E-mail: info@ilinden.com, Факс: 003592 4397361

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.ilinden.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.ilinden.bg/dostp-do-obschestvena-informatsiya-2.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на мебели и оборудване за нуждите на сграда, предназначена за детско заведение, находяща се в гр. София, район "Илиндн", ул. "Кукуш", м. НПЗ "Захарна фабрика", кв.8, УПИ II

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

доставка на мебели, оборудване и пособия за нуждите на сграда предназначена за детско заведение ул. "Кукуш", описани подробно в техническата спецификация приложение № 1 към документацията за участие в процедурата.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

настоящата обществена поръчка е неделима по своята същност, предвид обстоятелството, че доставките включени в предмета на поръчката са взаимно свързани и обвързани една от друга , не възможно е същите да бъдат разделени и да бъдат изпълнявани от различни лица. Съществува риск при разделянето на поръчката на обособени позиции, изпълнението прекомерно да се затрудни технически и/или да се оскъпи. С оглед на последното е невъзможно и нецелесъобразно разделянето на обществената поръчка на обособени позиции

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 200000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за доставки е на стойност до 240 000,00 лв. и без вкл. ДДС, Възложителят провежда някоя от предвидените в чл. 18, ал. 1, т. 12-13 на ЗОП процедури. В настоящият случай, прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 200 000,00 лева без ДДС, а на Възложителя не са известни към момента на стартиране на действия по възлагане на настоящата поръчка на други поръчки за възлагане със сходен и/или идентичен предмет, чиято стойност надвишава стойността по чл. 20, ал. 1, т. 12 и 13,от ЗОП. Предвид обстоятелството, че не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на публично състезание. Провеждането на предвидената в ЗОП процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства. С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно чрез посочения вид процедура. Посредством нея се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и са създадат равни условия и прозрачност при провеждане .

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността на договора за обществена поръчка без включен ДДС. Гаранциите се предоставят в една от следните форми: 1. парична сума; 2. банкова гаранция; 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията по т. 1 или 2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение или за авансово предоставените средства.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл.197 и сл. от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

23.04.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Иван Йорданов Божилов

VIII.2) Длъжност

кмет на СО район "Илинден"