Версия за печат

02709-2019-0053

BG-Своге:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 167 от дата 19.04.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760092

BG313, СЗДП Териториално поделение Държавно горско стопанство Своге, ул.Звънче 2, За: Емилия Митова, България 2260, Своге, Тел.: 088 5149705, E-mail: dgs_svoge@abv.bg, Факс: 088 5149705

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190419vytG11137860.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и опазване на горските територии съгл.чл.165, ал.1 от ЗГ


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Текущ ремонт на сграда за нуждите на ТП ДГС Своге"

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

В рамките на обществената поръчка, изпълнителя следва да извърши следните видове СМР, доставка и монтаж на 1 брой входна врата, подробно описани в техническата спецификация и документацията, публикувана от възложителя. Видовете СМР са както следва: 1. Грундиране /площадка, 9 бр. стъпала, чела/, 2.Монтаж на теракот върху стъпала 16/32/110 с фугиране, 3.Монтаж на теракот върху стълбищна площадка с фугиране, 4.Монтаж на цокъл по стена, 5.Лайсни по стъпала, 6.Полагане на драскана мазилка по чела на стълби, 7.Монтаж на алуминиев парапет с вертикални и хоризонтални струни, 8.Почистване на фуги и суха каменна зидария,грундиране, поставяне на арматурна мрежа, направа на едностранен кофраж с нов шперплат за видим бетон и полагане на бетон.9.Полагане на студоустойчив гранитогрес на външна стълбищна площадка с фугиране и на външни стъпала, 10. Направа на цокъл, полагане на алуминиеви лайсни на външни стъпала и монтаж на метален парапет, 11.Закупуване и монтаж на блиндирана входна врата, с каса, праг и первази, изработена от 8 мм ПДЧ панел с ламинатно покритие и метал с дебелина 1.2 мм., който е прахово боядисан, съгласно техническата спецификация. В стойността на СМР следва да бъде включена цената за закупуване, доставка и извършване на съответната услуга /материали и труд/. Обема на горните СМР са подробно описани в техническата спецификация.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

При извършване на строителството възниква необходимост от закупуване и доставка на различни необходими материали, които ще се влагат при изпълнението на поръчката от строителя. С цел спестяване на време по организиране на доставката на необходимите материали, тяхното качество, вид и количество, е целесъобразно именно строителя да осигури необходимите му материали, още повече, че строителя носи отговорността за качеството и срока на изпълнение. Дейностите по доставка на материалите и строителството са неразривно свързани помежду си, което налага поръчката да не се разделя на обособени позиции. В противен случай биха се създали пречки във времеви аспект и би се забавило изпълнението на СМР.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 5000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл.5, ал.2, т.13 ЗОП, СЗДП Враца е публичен възложител на обществени поръчки. ТП не е самостоятелен възложител и прогнозната стойност на всяка конкретна обществена поръчка се определя на база потребностите на всички ТП към СЗДП за строителство. Ето защо при определяне вида на настоящата процедура е взета предвид стойността за строителство през 2019г., извършвано от всички ТП към СЗДП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП-жалба може да се подава в 10 дневен срок от изтичане срока по чл.100, ал.3 от ЗОП-срещу решението за откриване на процедурата.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

19.04.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Христо Янев

VIII.2) Длъжност

Директор на ТП ДГС Своге