Версия за печат

02709-2019-0049

BG-Ботевград:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 73 от дата 12.04.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760073

BG412, Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Ботевград към Държавно предприятие - Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ - Враца, бул. Цар Освободител 26, За: инж. Лазаринка Лютова, България 2140, Ботевград, Тел.: 0723-60003, E-mail: dgsbotevgrad@abv.bg, Факс: 0723-60003

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190412tdEB11072490.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: стопатисване на горски територии-държавна собственост и други дейности по ЗГ


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА СРОК ОТ 36 МЕСЕЦА ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС БОТЕВГРАД, ИЗВЪН СПИСЪКА ПО ЧЛ. 12, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗОП

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обект на настоящата обществена поръчка е доставката на стоки, осъществявани чрез покупка, съгласно чл. 3, ал.1, т. 2 от ЗОП, а именно периодични доставки на канцеларски материали по видове, съгласно техническата спецификация

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Възложителят се е съобразил с чл.46, ал.1 от ЗОП и е взел мотивирано решение да не разделя поръчката на обособени позиции. Това е преценено с оглед предмета на настоящата поръчка който е неделим и единен и включва единствено стоки извън списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1,т.1 от ЗОП. На следващо място ръководейки се от разпоредбите на чл. 80, ал. 1 от ППЗОП, когато обществената поръчка съдържа обективно делими части, някои от които са включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, възложителят е длъжен да отдели тези части в една или в няколко поръчки, които запазва за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. В този случай всяка поръчка се възлага по реда, приложим към общата стойност на всички поръчки, с изключение на случаите по чл. 21, ал. 6 от ЗОП. Възложителят отделя в отделна обществена поръчка настоящата, тъй като не следва да обособява отделни обособени позиции съгласно измененията на ППЗОП (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.), както и ТП ДГС Ботевград е част от Северозападно държавно предприятие и това само по себе си е обособена позиция и по-нататъшно делене не е необходимо.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 5373 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Срокът за обжалване е 10-дневен в зависимост от обжалвания акт, съгласно чл.197, ал.1 от ЗОП. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.04.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Лазаринка Цветанова Иванова -Лютова

VIII.2) Длъжност

Директор