Версия за печат

00267-2019-0037

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 1937 от дата 11.04.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 0004715040604

BG421, Общинско предприятие Чистота-Пловдив, ул. Даме Груев №64А, За: Таня Узунова-юрисконсулт, ОП Чистота, България 4004, Пловдив, Тел.: 0882 002331, E-mail: tchistota.plov@abv.bg, Факс: 032 675810

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на 5 (пет) броя фабрично нови леки автомобили за нуждите на ОП „Чистота“-Община Пловдив.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка е доставката на 5 (пет) броя фабрично нови леки автомобили за нуждите на ОП „Чистота“-Община Пловдив.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на настоящата обществена поръчка не предполага разделянето й на обособени позиции по смисъла на ЗОП. Обществената поръчка е неделима по своята същност, предвид това че доставката се отнася до 5 (пет) броя фабрично нови леки автомобили за нуждите на ОП „Чистота“-Община Пловдив, всеки от които е с еднакви технически и функционални характеристики съгласно Техническата спецификация на Възложителя /Приложение №1/. В тази връзка като се е съобразил с чл. 46, ал.1 от ЗОП, Възложителят е взел мотивирано решение да не разделя поръчката на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 75000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предвид планираната стойност на доставките и след съобразяване на вече проведени обществени поръчки със същия или сходен предмет в рамките на последните 12 месеца, от една страна, и предвид обстоятелството, че естеството на доставките позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации, както и че не са налице условията за провеждане на някоя от другите процедури по чл. 18, ал. 1 от ЗОП, Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 73, ал.1 и чл. 74, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „б“ от Закона за обществените поръчки.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

11.04.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Иван Василев Стоянов

VIII.2) Длъжност

Директор на Общинско предприятие "Чистота"-Пловдив и Възложител съгласно Заповед №19ОА-717/03.04.2019г. на кмета на Община Пловдив