00267-2019-0036

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 19РОП33 от дата 10.04.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Централен № 1, За: инж. Илияна Събкова, гл. юрк.Живка Джарова-Ал Хамуд, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656447, E-mail: smsti.op@gmail.com, Факс: 032 260398

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Изработване на Оценка на съответствие на инвестиционните проекти (ОСИП) и/или упражняване на строителен надзор за обекти по три обособени позиции

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Изработване на Оценка на съответствие на инвестиционните проекти (ОСИП) и/или упражняване на строителен надзор за обекти по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Изработване на Оценка на съответствие на инвестиционните проекти (ОСИП) и упражняване на строителен надзор за обект: „Подлез между ул. „Царевец” и ул. „Модър” и южна тангента и комуникационно решение за ул. „Царевец” и ул. „Модър”“ Обособена позиция № 2: Изработване на Оценка на съответствие на инвестиционните проекти (ОСИП) и упражняване на строителен надзор за обект: „Съоръжение-пешеходен надлез /пасарелка/ над бул. „Менделеев” /бул. Асеновградско шосе/, свързваща УПИ ІІ-524,1523, УПИ V-524,1527, етажен гараж, спортна зала, кв.1 по плана на Тракия ІІ част и територията на Баумакс, УПИ ІV-550, общ. обсл. функции, кв.4 по плана на ВСИ-МО” Обособена позиция № 3: Упражняване на строителен надзор за обект финансиран по Проект „Красива България”: „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в ДГ „Д-р Едгар Бороу”, находящ се в гр. Пловдив, р-н Тракия, ул. „Маестро Георги Атанасов” №16 – УПИ ІІ-детска градина в кв.5 по плана на ЖК „Тракия””

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 137500 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят открива настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.73, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен осигуряването на свободна и лоялна конкуренция, публичност и прозрачност на избора, както и ефективност при разходването на средствата по възлагане изпълнението на обществената поръчка.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

10.04.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Йордан Атанасов Калев

VIII.2) Длъжност

Директор на Дирекция "СМСТИ" в община Пловдив и Възложител съгласно Заповед № 16ОА1356/ 07.06.2016 год. на Кмета на община Пловдив