01546-2019-0002

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

59. Екология


Решение номер 2 от дата 10.04.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 122017149

BG411, Еко Антрацит ЕАД, ул. Тинтява № 86, За: д-р инж. Акрам Саид Ясин, България 1113, София, Тел.: 00359 24442566, E-mail: ekoantra@abv.bg, Факс: 00359 24239331

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.ekoantratsit.eu/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.ekoantratsit.eu/?q=page&idd=index&porachkaid=20190410UqFi409530.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Околна среда


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„МОНИТОРИНГ И ПОДДРЪЖКА НА ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ „УСТРЕМ-4” с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 с предмет Провеждане на контролно-измервателни, възстановителни и поддържащи дейности на хвостохранилище „Устрем – 4” за период от три години” и обособена позиция № 2 с предмет „Вземане и анализ на водни проби и биомаса от хвостохранилище „Устрем – 4” за период от три години”

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обособена позиция № 1 с предмет „Провеждане на контролно-измервателни, възстановителни и поддържащи дейности на хвостохранилище „Устрем – 4” за период от три години” (ОП № 1) , включваща следните дейности: А) Възстановителни и поддържащи мероприятия: a) Възстановяване и поддържане проводимостта на отводнителния канал за външни води, лява и дясна ригулни канавки и канавка на кота 165; b) възстановителни мероприятия на дренажен тампон и дренажен филтър; c) възстановяване на пиезометри; d) Поставяне на информационни табели. Б) Мониторингови дейности: a) оглед и оценка за състоянието на хвостохранилище „Устрем-4“ и съоръженията към него; b) геодезични измервания за установяване на хоризонтални и вертикални деформации; c) наблюдения и измервания на пиезометричната повърхност; d) Изготвяне на годишни доклади за провеждания мониторинг. Обособена позиция № 2 с предмет „Вземане и анализ на водни проби и биомаса от хвостохранилище „Устрем – 4” за период от три години” (ОП № 2), включваща: А) Вземане и анализ на дренажни води; Б) Изследване състава на биомасата.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 99864.03 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба срещу решението може да се подава в десетдневен срок съгласно чл.197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

10.04.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Тодор Иванов Ангелов

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор