Версия за печат

04312-2019-0001

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

37. Администрация и управление


Решение номер 43 от дата 02.04.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 176481459

BG411, Централна избирателна комисия, пл. Княз Александър I № 1, За: Николай Желязков, България 1169, София, Тел.: 088 2520122, E-mail: cik@cik.bg, Факс: 02 9861729

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.cik.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.cik.bg/bg/zop/29.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: Провеждане на всички видове избори.


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Състезателна процедура с договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 2, т. 1, б. в от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Наемане на 3 000 специализирани устройства с инсталиран софтуер за електронно машинно гласуване, както и логистично осигуряване и обслужване на специализираните устройства до секционните избирателни комисии в страната, обучение на персонал за работа с устройствата за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.“.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

В рамките на изпълнението на обществената поръчка изпълнителят трябва да осигури за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. общо 3 000 специализирани устройства в 3 000 избирателни секции определени с решение на ЦИК, както и предвидени от изпълнителя минимум 10 процента в повече от общата бройка за резервни машини, машини за обучение и за разяснителна кампания, заедно със съпътстващ софтуер към тях, включително и да осигури обновяване на софтуера при необходимост и при поискване от Възложителя за всичките машини, както и паравани и кутии за разписките от машинното гласуване в секциите, обучение на кадрите, които ще работят с тях и на кадрите, които ще обобщават информацията и ще анализират резултатите, а също така обучителни материали и материали за разяснителната кампания за машинно гласуване. Изпълнителят следва да извърши всички необходими дейности, в т.ч. логистика, транспортиране, инсталиране, деинсталиране, тестване, техническа поддръжка, включително и подмяна на дефектирало устройство с устройство от предвидения резерв, оказване на техническа помощ и съдействие, обучения на ЦИК, РИК и СИК и обучителни материали, както и материали за разяснителната кампания за машинното гласуване, обобщаване на резултатите и др., посочени в техническото предложение на изпълнителя.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на поръчката е обективно неделим.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 7500000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Обществената поръчка не може да бъде възложена, без да се провеждат преговори поради особени обстоятелства, свързани с характера, сложността или правната и финансовата рамка. В процеса на договаряне с кандидатите ще бъдe уточненo следното: 1. Процедура за отпечатване и събиране на разписките от електронното гласуване според предлаганото решение. В случай, че разписката попада в ръцете на избирателя, трябва да се опише процедурата за сгъване на разписката преди поставяне в кутията или друг начин, гарантиращ анонимността на вота. 2. Мерки за гарантиране на пълна анонимност на подадения вот. 3. Процедура за предотвратяване на възможността за разкриване на вота чрез анализ на електронните log-ове, като тази процедура трябва да предотврати разкриване на вота, включително при евентуално, „отваряне” (декриптиране) на log-овете за одит. 4. Използване на криптографска защита на операционната система и описание на предлаганата технология за криптографска защита, включително описание къде е разположен кода за декриптиране, как се активира декриптирането и как се предотвратяват възможностите за модификация на самият код за декриптиране. 5. Процедурите за: - Подаване на един глас; - Активиране на машината за електронно гласуване при започване на изборния ден; - Деактивиране на машината за електронно гласуване при приключване на изборния ден и отпечатване на протокол с резултатите от машинното гласуване. - За съхраняване на всички остатъци от лентата за последващ одит; - Реакция за отстраняване на повреда на машина за гласуване в изборния ден, вкл. при отпечатване на разписките и началния/финалния протокол. 6. Метод за предотвратяване на манипулирането на машинния вот от един избирател по време на тайния вот. 7. Метод за предотвратяване на манипулирането на машинния вот от договорили се предварително двама или повече избиратели, включително да се предвиди защита на вота от отключване на машината от избирател, който не прави избор, и последващо двойно гласуване от следващ избирател. 8. Метод за предотвратяване на манипулирането на машинния вот от страна на членовете на секционната избирателната комисия. 9. Метод за последващ контрол на преброяването на гласовете по хартиена следа (с машинна или ръчна обработка на разписките). 10. Процедура за обновяване (ъпдейтване) на софтуера при необходимост и при поискване от Възложителя.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Върховен административен съд, бул. Александър Стамболийски 18, Република България 1301, София, Тел.: 03592 9884902; 03592 29404249, E-mail: edocuments@sac.justice.bg, Факс: 03592 29818751

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 3-дневен срок от настъпване на обстоятелствата съгласно § 3, ал. 2 от ДР на Изборния кодекс.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

08.04.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Стефка Савова Стоева

VIII.2) Длъжност

Председател на Централната избирателна комисия