Версия за печат

00267-2019-0034

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

33. Комуникационна и компютърна техника


Решение номер 19РОП-31 от дата 05.04.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1, За: Аделина Хасова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656752, E-mail: zop@plovdiv.bg, Факс: 032 660571

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190329OdFh8102185.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставки и гаранционна поддръжка на компютърна техника и принадлежности за администрацията в Община Пловдив и структурните й звена 2019-2020

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Дейностите, предмет на поръчката, се изразяват в периодични доставки и гаранционна поддръжка на компютърна техника и принадлежности за администрацията в Община Пловдив и структурните й звена на общинска бюджетна издръжка.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е нецелесъобразно и би довело до затруднения за възложителя. Дейностите, предмет на поръчката, са взаимно свързани по своята същност, а доставките са еднородни и попадат в една и съща група съгласно Общия терминологичен речник. При провеждане на пазарното проучване за определяне прогнозната стойност на поръчката е установено, че масово се срещат потенциални изпълнители, които имат възможност самостоятелно да доставят всички артикули, включени в предмета на поръчката, с оглед на което неразделянето на поръчката на обособени позиции не ограничава кръга на заинтересованите лица. Възлагането на един изпълнител ще бъде предпоставка, за по-добра координация при изпълнение на поръчката и ще улесни значително извършването на контрол при изпълнението на дейностите, с оглед на което неразделянето на обособени позиции е технически и икономически оправдано.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 58333.33 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Стойността на обществената поръчка попада в праговете по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, но във връзка с чл. 21, ал. 8, т. 1 от ЗОП се взема предвид и действителната обща стойност на поръчтике от същия вид, които са възложени през предходните 12 месеца, който попадат в обхвата на чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, с оглед на което се прилага процедурата по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

05.04.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

РОЗАЛИН ПЕТКОВ ПЕТКОВ

VIII.2) Длъжност

Зам.-кмет ОИЗЕУО - възложител по чл. 7, ал. 1 от ЗОП съгласно Заповед №16ОА1356/07.06.2016г. на кмета на Община Пловдив