01262-2019-0002

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

68. Хранително-вкусова промишленост


Решение номер ПО-04 от дата 04.04.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270564

BG411, район Лозенец Столична община, бул. Васил Левски № 2, За: Борисла Костов, Виетнам 1142, София, Тел.: 02 8656672, E-mail: b.kostov@lozenets-sofia.org, Факс: 02 8656604

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.lozenets-sofia.org.

Адрес на профила на купувача (URL): www.lozenets-sofia.org.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: проектиране


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Изработване на технически проекти „Реконструкция на ул.“Могилата” в участъка от ул.“Сребърна“ до ул.“Чавдар Мутафов“ ( от о.т. 237a до о.т 117a) вкл. кръстовище с ул.“Чавдар Мутафов“ от о.т. 117ж до о.т. 42, и „Реконструкция на ул. „Васил Арнаудов“ в участъка от ул. „проф. Екатерина Карамихайлова“ до бул. „Симеоновско шосе“ “ ( от о.т. 438 до о.т 360 ) Изработване на технически проекти „Реконструкция на ул.“Могилата” в участъка от ул.“Сребърна“ до ул.“Чавдар Мутафов“ ( от о.т. 237a до о.т 117a) вкл. кръстовище с ул.“Чавдар Мутафов“ от о.т. 117ж до о.т. 42, и „Реконструкция на ул. „Васил Арнаудов“ в участъка от ул. „проф. Екатерина Карамихайлова“ до бул. „Симеоновско шосе“ “ ( от о.т. 438 до о.т 360 ) Изработване на технически проекти „Реконструкция на ул.“Могилата” в участъка от ул.“Сребърна“ до ул.“Чавдар Мутафов“ ( от о.т. 237a до о.т 117a) вкл. кръстовище с ул.“Чавдар Мутафов“ от о.т. 117ж до о.т. 42, и „Реконструкция на ул. „Васил Арнаудов“ в участъка от ул. „проф. Екатерина Карамихайлова“ до бул. „Симеоновско шосе“ “ ( от о.т. 438 до о.т 360 ) Изработване на технически проекти „Реконструкция на ул.“Могилата” в участъка от ул.“Сребърна“ до ул.“Чавдар Мутафов“ ( от о.т. 237a до о.т 117a) вкл. кръстовище с ул.“Чавдар Мутафов“ от о.т. 117ж до о.т. 42, и „Реконструкция на ул. „Васил Арнаудов“ в участъка от ул. „проф. Екатерина Карамихайлова“ до бул. „Симеоновско шосе“ “ ( от о.т. 438 до о.т 360 ) Изработване на технически проекти „Реконструкция на ул.“Могилата” в участъка от ул.“Сребърна“ до ул.“Чавдар Мутафов“ ( от о.т. 237a до о.т 117a) вкл. кръстовище с ул.“Чавдар Мутафов“ от о.т. 117ж до о.т. 42, и „Реконструкция на ул. „Васил Арнаудов“ в участъка от ул. „проф. Екатерина Карамихайлова“ до бул. „Симеоновско шосе“ “ ( от о.т. 438 до о.т 360 ) Изработване на технически проекти "Реконструкция на ул. "Могилата" в участъка от ул. "Сребърна" до ул. "Чавдар Мутафов" /от о.т.237 до о.т.117а/вкл. кръстовище с ул. "Чавдар Мутафов" от о.т. 117ж до о.т. 42 и "Реконструкция на ул. "Васил Арнаудов" в участъка от ул. "Проф. Екатерина Карамихайлова" до бул. "Симеоновско шосе" /от о.т. 438 до о.т. 360/

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Изработване на технически проекти „Реконструкция на ул.“Могилата” в участъка от ул.“Сребърна“ до ул.“Чавдар Мутафов“ ( от о.т. 237a до о.т 117a) вкл. кръстовище с ул.“Чавдар Мутафов“ от о.т. 117ж до о.т. 42, и „Реконструкция на ул. „Васил Арнаудов“ в участъка от ул. „проф. Екатерина Карамихайлова“ до бул. „Симеоновско шосе“ “ ( от о.т. 438 до о.т 360 ) Изработване на технически проекти „Реконструкция на ул.“Могилата” в участъка от ул.“Сребърна“ до ул.“Чавдар Мутафов“ ( от о.т. 237a до о.т 117a) вкл. кръстовище с ул.“Чавдар Мутафов“ от о.т. 117ж до о.т. 42, и „Реконструкция на ул. „Васил Арнаудов“ в участъка от ул. „проф. Екатерина Карамихайлова“ до бул. „Симеоновско шосе“ “ ( от о.т. 438 до о.т 360 ) Изработване на технически проекти „Реконструкция на ул.“Могилата” в участъка от ул.“Сребърна“ до ул.“Чавдар Мутафов“ ( от о.т. 237a до о.т 117a) вкл. кръстовище с ул.“Чавдар Мутафов“ от о.т. 117ж до о.т. 42, и „Реконструкция на ул. „Васил Арнаудов“ в участъка от ул. „проф. Екатерина Карамихайлова“ до бул. „Симеоновско шосе“ “ ( от о.т. 438 до о.т 360 ) Изработване на технически проекти „Реконструкция на ул.“Могилата” в участъка от ул.“Сребърна“ до ул.“Чавдар Мутафов“ ( от о.т. 237a до о.т 117a) вкл. кръстовище с ул.“Чавдар Мутафов“ от о.т. 117ж до о.т. 42, и „Реконструкция на ул. „Васил Арнаудов“ в участъка от ул. „проф. Екатерина Карамихайлова“ до бул. „Симеоновско шосе“ “ ( от о.т. 438 до о.т 360 ) Изработване на технически проекти „Реконструкция на ул.“Могилата” в участъка от ул.“Сребърна“ до ул.“Чавдар Мутафов“ ( от о.т. 237a до о.т 117a) вкл. кръстовище с ул.“Чавдар Мутафов“ от о.т. 117ж до о.т. 42, и „Реконструкция на ул. „Васил Арнаудов“ в участъка от ул. „проф. Екатерина Карамихайлова“ до бул. „Симеоновско шосе“ “ ( от о.т. 438 до о.т 360 ) Изработване на технически проекти "Реконструкция на ул. "Могилата" в участъка от ул. "Сребърна" до ул. "Чавдар Мутафов" /от о.т.237 до о.т.117а/вкл. кръстовище с ул. "Чавдар Мутафов" от о.т. 117ж до о.т. 42 и "Реконструкция на ул. "Васил Арнаудов" в участъка от ул. "Проф. Екатерина Карамихайлова" до бул. "Симеоновско шосе" /от о.т. 438 до о.т. 360/

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Не е целесъобразно обществената поръчка да бъде разделена на обособени позиции по следните причини:: В услугата за проектиране е включен и осъществяване на авторски надзор. Поръчката включва проектиране на взаимосвързани обекти, които в завършен вид представляват едно цяло /Рехабилитация на ул.“Чавдар Мутафов“ от о.т. 117ж до о.т. 42 и изграждане на водосток под пътното платно – изграждане на нов водосток под пътното платно с подходяща проводимост на водните количества и цялостна рехабилитация на пътни и тротоарни настилки и изграждане на нова гасителна шахта и дренажна канализация по безименна улица между кв. 46А, кв. 27 и кв. 1А в участъка от о.т 63 до о.т. 147 и заустване в река „Аджибарица“ което не позволява разделяне на самостоятелни обекти, които да бъдат предмет на самостоятелни договори за обществени поръчки

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 188000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10 дневен срок съгласно чл. 197, ал. 1, т.1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

04.04.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Любомир Любомиров Дреков

VIII.2) Длъжност

кмет на район "Лозенец"