Версия за печат

00267-2019-0033

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 1820 от дата 03.04.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 0004715040604

BG421, Общинско предприятие Чистота-Пловдив, ул. Даме Груев №64А, За: Таня Узунова-юрисконсулт, ОП Чистота, България 4004, Пловдив, Тел.: 0882 002331, E-mail: tchistota.plov@abv.bg, Факс: 032 675810

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

”Доставка на 3 /три/ броя фабрично нова специализирана техника за нуждите на ОП „Чистота“-Община Пловдив: 2 /два/ броя сметосъбираща техника и 1 /един/ брой сметосъбираща техника, оборудвана с кран за повдигане на контейнери”.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка е доставката на 2 /два/ броя сметосъбираща техника и 1 /един/ брой сметосъбираща техника, оборудвана с кран за повдигане на контейнери.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на настоящата обществена поръчка не предполага разделянето й на обособени позиции по смисъла на ЗОП. Обществената поръчка е неделима по своята същност, тъй като предметът й попада в една група доставки съгласно Общия терминологичен речник (CPV) и не включва разнородни дейности, поради което не е целесъобразно същата да бъде разделяна на обособени позиции. В тази връзка като се е съобразил с чл. 46, ал.1 от ЗОП, Възложителят е взел мотивирано решение да не разделя поръчката на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 916666.67 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предвид планираната стойност на доставките и след съобразяване на вече проведени обществени поръчки със същия или сходен предмет в рамките на последните 12 месеца, от една страна, и предвид обстоятелството, че естеството на доставките позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации, както и че не са налице условията за провеждане на някоя от другите процедури по чл. 18, ал. 1 от ЗОП, Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 73, ал.1 и чл. 74, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „б“ от Закона за обществените поръчки.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Източник на финансиране на обществената поръчка са: парични средства от бюджета на ОП „Чистота“-Пловдив, получени от общинския бюджет на Община Пловдив. Настоящата обществена поръчка се открива при условията на чл. 114 от ЗОП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

03.04.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Иван Василев Стоянов

VIII.2) Длъжност

Директор на Общинско предприятие "Чистота"-Пловдив и Възложител съгласно Заповед №19ОА-537/21.03.2019г. на кмета на Община Пловдив