Версия за печат

00101-2019-0001

BG-Търговище:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

77. Горива и биоенергийни технологии.


Решение номер РД-03-61 от дата 01.04.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 835030573

BG334, Център за спешна помощ - Търговище, ул. Петлешков № 27, За: Мирослав Христов - ръководител група транспорт, България 7700, Търговище, Тел.: 0601 63810, E-mail: csmptarg@elnics.com, Факс: 0601 63971

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.csmp-targovishte.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.csmp-targovishte.com.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Доставка чрез покупка на течни горива - дизелово гориво и бензин А-95 Н за нуждите на автомобилите на ЦСМП- Търговище".

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на течни горива - дизелово гориво и бензин А-95 Н за автомобилите на ЦСМП- Търговище, чрез периодична покупка посредством 24- часово обслужване на бензиностанциите на изпълнителя на обществената поръчка чрез кредитни карти предоставени от него. Изборът на доставчик ще се осъществи, чрез Договор за възлагане на покупка с член на Софийска стокова борса. Прогнозните количества на горивата са определени за срок от 01.06.2019г. до 31.12.2020 години, както следва: за дизелово гориво - 32 000 литра; за безоловен бензин А-95Н - 2000 литра. Срокът на доставките е -считано от 01.06.2019г. до избор на изпълнител в следствие на проведена мини-процедура, чрез вътрешен конкурентен избор въз основа на новото рамково споразумение от 2019г. сключено от Централния орган на покупки към МФ за „Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане“ за период 2019 -2021 или с краен срок до 31.12.2020г., в зависимост от това кое обстоятелство ще настъпи първо. Прогнозните количества на горивата за транспорт са определени спрямо максималния срок визиран в спецификацията на Възложителя и са ориентировъчни.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Съгласно предмета на поръчката, разделянето на обособени позиции е нецелесъобразно.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 60000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предметът на обществената поръчка - дизелово гориво и безоловен бензин А95Н са стоки, които са определени по Списък одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите. / ПМС № 347 от 08.12.2016г./ - чл. 182, ал.1 във връзка с чл. 79, ал.1, т.7 от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Възложителят ще се възползва от разпоредбата на чл. 65, ал. 1 от ППЗОП и няма да прилага чл. 64, ал. 2 и 3 от ППЗОП, тъй като ще сключва договор на основание чл. 182, ал.1 във връзка с чл. 79, ал.1, т.7 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Съгласно чл. 79, ал. 4 от ЗОП, договорът се сключва по правилата на съответната борса.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл. 197 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

01.04.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

д-р Янка Андреева Иванова

VIII.2) Длъжност

Директор на ЦСМП- Търговище