Версия за печат

02709-2019-0041

BG-С. ЛЕСИДРЕН:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 2 от дата 27.03.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760104

BG315, СЗДП ТП ДГС ЛЕСИДРЕН, УЛ. СТАРА ПЛАНИНА № 97, За: ТЕОДОРА МИХАЙЛОВА, България 5520, С. ЛЕСИДРЕН, Тел.: 0878 487548, E-mail: dgslesidren@abv.bg, Факс: 06920 2228

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190327iWyS10926951.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и опазване на горските територии държавна собственост


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на канцеларски материали за нуждите на Държавно горско стопанство с. Лесидрен“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обект на поръчката са периодични даставки на канцеларски материали по видове, съгласно техническа спецификация Хартия копирна А4,Хартия копирна А3,Хартия карирана A4,Паус хартия А4,Хартия А4 цветна,Картон А4 цветен Книга за периодичен инструктаж,Книга за начален инструктаж,Дневник ЕДСД,Протоколна тетрадка,Ролки за касови апарати, Плик за писма В4,Плик за писма С5,Хартиена самозалепваща се лента,Хартиени индекси за маркиране,Самозалепващи се листчета,Самозалепващи етикети -цени,Протоколна тетрадка,Фолио за ламиниране A6,Папка джоб с перфорация, А4, кристал Папка джоб с перфорация, А4, кристал,Папка прозрачна А4 с машинка,Класьор от полипропилен с гръб 8 см. Класьор от полипропилен с гръб 5 см.,Коригиращ ролер с лента,Лепило сухо - 8 гр,Лепило течно - 30 гр с тампон,Лента самозалепваща /тиксо/ - 19мм х 33 м,Тампон за печат, 50х70 мм.,Тампонно мастило - 30 мл.,Химикалка обикновена Молив с гума,Перфоратор,Телбод машинка, 24/6мм,Телчета за телбод, 24/6мм,Батерия AAA. алкална, 1,5V ,Батерия AA. алкална, 1,5V ,Кръгла батерия 3V,Пластмасова линия,Текст маркер,Калкулатор,Моливник-органайзер Цветни моливи ,Антителбод,Канцеларска ножица,Лупа,Острилка за моливи,Гума,Макетен нож Карфици/показалци/ за коркова дъска,Клип бордове,Тетрадка с широки редове,UBS Flash памет

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Съгласно разпоредбите на чл. 80, ал. 1 от ППЗОП, когато обществената поръчка съдържа обективно делими части, някои от които са включени в списъка по чл.12, ал. 1 т. 1 от ЗОП, възложителят е длъжен да отдели тези части в една или в няколко поръчки, които запазва за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. В този случай всяка поръчка се възлага по реда, приложим към общата стойност на всички поръчки, с изключение на случаите по чл. 21, ал. 6 от ЗОП. Възложителят отделя в отделна обществена поръчка настоящата, тъй като не следва да обособява отделни обособени позиции съгл. измененията на ППЗОП.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 9720 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т.12, във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, съгласно прогнозната й стойност. Възложителят отделя в отделна обществена поръчка настоящата, т. като не следва да обособява отделни обособени позиции, съгласно измененията на ППЗОП в сила от 01.03.2019г.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгл. чл. 197, ал. 1, т.4 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

27.03.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Пламен Лазаров Петров

VIII.2) Длъжност

Директор