Версия за печат

02709-2019-0038

BG-С. ЛЕСИДРЕН:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 1 от дата 26.03.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760104

BG315, СЗДП ТП ДГС ЛЕСИДРЕН, УЛ. СТАРА ПЛАНИНА 97, За: ТЕОДОРА МИХАЙЛОВА, България 5520, С. ЛЕСИДРЕН, Тел.: 0878 487548, E-mail: dgslesidren@abv.bg, Факс: 06920 2228

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190326hURH10899267.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и опазване на горските територии държавна собственост


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на канцеларски материали за нуждите на ДГС с. Лесидрен, за доставка на стоки, включени в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обект на поръчката са периодични доставки на канцеларски материали по видове, съгласно техническата спецификация,включени в списъка по чл.12,ал.1,т.1 от ЗОП-ЗАПАЗЕНА ПОРЪЧКА. CPV код на канцеларските материали : 22852000, 22852100,30197220,30197130,22813000 /Картонена папка с метална машинка А4, Папка “Дело” с връзки, Кабърчета,Кламери, Разходен касов ордер Искане за отпускане на материални ценности,Приходен касов ордер,Книга за дневни финансови отчети, А5 Ордер мемориален голям,Касова книга,Складова разписка,Пътни листи за автомобили, 2/3,Пътна книжка

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Поръчката не е обособена в позиции, поради невъзможността за разделянето й, предвид характера и вида на доставките

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1080 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 18, ал.1, т. 12, във връзка с чл.20, ал. 2, т.2 от ЗОП, съгласно прогнозната й стойност. Възложителят отделя в отделна обществена поръчка настоящата, т. като не следва да обособява отделни обособени позиции съгласно измененията на ППЗОП в сила от 01.03.2019г.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгл. чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

26.03.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Пламен Лазаров Петров

VIII.2) Длъжност

Директор