Версия за печат

01262-2019-0001

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

68. Хранително-вкусова промишленост


Решение номер ПО-03 от дата 19.03.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270564

BG411, район Лозенец Столична община, бул. Васил Левски № 2, За: Борисла Костов, Виетнам 1142, София, Тел.: 02 8656672, E-mail: b.kostov@lozenets-sofia.org, Факс: 02 8656604

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.lozenets-sofia.org.

Адрес на профила на купувача (URL): www.lozenets-sofia.org.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: доставка на хранителни продукти


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски ясли на територията на район "Лозенец" СО

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски ясли на територията на район "Лозенец" СО

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Не е целесъобразно обществената поръчка да бъде разделена на обособени позиции по следните причини: Доставката на храни е предназначена за детските ясли. Изискването за ежедневно извършване на доставките и получаването им приблизително по едно и също време и в кратък времеви период би довело до струпване на едно място по едно и също време на различни доставчици по групи храни /каквото би било положението при разделяне на продуктите по обособени позиции/. Тези обстоятелства биха довели до значително затруднение при безпроблемното приемане на хранителните продукти

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 145000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10 дневен срок съгласно чл. 197, ал. 1, т.1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

26.03.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Любомир Любомиров Дреков

VIII.2) Длъжност

кмет на район "Лозенец"