Версия за печат

02711-2019-0094

BG-Попово:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

56. Горско стопанство


Решение номер 12 от дата 26.03.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120095

BG334, Териториално поделение ДЛС Черни Лом към СИДП ДП гр.Шумен, бул.Михаил Маджаров № 68, За: Ралица Тодорова, България 7800, Попово, Тел.: 0608 42047, E-mail: dls.cherni_lom@dpshumen.bg, Факс: 0608 44105

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dlschernilom.sidp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dlschernilom.sidp.bg/bsk/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: горско и ловно стопанство


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Доставка на боя, спрей и други материали, необходими за маркиране за нуждите на ТП ДЛС "Черни Лом" гр.Попово"

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка чрез покупка по заявка на прогнозни количества алкидна блажна боя-320 бр., която да бъде устойчива на атмосферни влияния с плътен и неизбледняващ цвят, специализиран горски спрей за маркиране на стояща дървесина, предвидена за ползване(сеч) с общо прогнозно количество от 832 броя и маркираща горска креда за суха и влажна дървесина в кутия с 12 броя в нея шестостенни креди -12мм или еквивалентни-10 броя кутии. Боята, спрея и кредата, предмет на доставка са необходими за осъществяване на дейностите по маркиране и дърводобив за ТП ДПС "Черни Лом" гр. Попово за 2019г.Всички стоки да са във фабрично нови запечатани опаковки с ненарушена цялост, без скрити или явни дефекти, произведени от качествени суровини, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация за периода на ползването им, с етикети на български език и да съдържат информация за вида на материала, съдържанието, производителя, качеството, датата на производство и срок на годност.Продуктите следва да са дълготрайни т.е. да оставят видими и трайни следи след нанасянето им върху влажна и непочистена повърхност, без предварително почистване на дървесината и устойчиви на неблагоприятните климатични въздействия на околната среда във връзка с необходимостта от използването им при извършване на текущите горско-стопански дейности.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

В настоящата обществена поръчка не се предвижда разделяне на обособени позиции, тъй като се възлага доставка на еднородни предмети и артикули като боя, спрей и креда, които ще се използват и са необходими единствено и само за маркиране на дървесина. Доставката може да бъде извършена и изпълнена от един участник, поради което обособяване и възлагане на позиции за посочената обществена поръчка не е необходимо.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 8000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 77200 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

Съгласно общ утвърден списък на обществените поръчки за 2019г. на СИДП ДП - ЦУ и ТП по вид и прогнозна стойност в лв. без ДДС с обща стойност за ДП от 77200 лева без ДДС по т.5 от Раздел "Доставки" по приложение №1 към Заповед № 549 от 21.12.2018г., изм. със Заповед №137 от 14.03.2019г. на Директора на" Североизточно държавно предприятие "ДП - гр.Шумен.


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Вида на процедурата е съгласно указанията, обективирани в Заповед № 549 от 21.12.2018г. на Директора на "СИДП" ДП гр.Шумен, като общата стойност за всички териториални поделения е под праговете на чл.20, ал.1 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.196, ал.1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителя по процедура за възлагане на обществена поръчка. Жалба може да се подава от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.179 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация, съгласно разпоредбата на чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

26.03.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Симеон Цанков Давидков

VIII.2) Длъжност

Директор