Версия за печат

00856-2019-0001

BG-Търговище:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

23. Системи за управление на сигурността...


Решение номер 627 от дата 25.03.2019 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 835014989

BG334, Водоснабдяване и Канализация ООД Търговище, бул. 29-ти Януари №3, За: Румяна Милушева, България 7700, Търговище, Тел.: 0601 61256, E-mail: urist@viktg.com, Факс: 0601 67465

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.viktg.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://viktg.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20190325myQg883642.

I.4) Основна дейност

Водоснабдяване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Денонощна въоръжена охрана на „Водоснабдяване и Канализация” ООД Търговище, по две обособени позиции“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции: Обособена позиция №1 – „Денонощна въоръжена физическа охрана на „Водоснабдяване и Канализация” ООД Търговище на пет обекта /с пет поста/”, включваща следните обекти: I-ви обект - Пост №1 - находящ се на бул.”29-ти Януари” №3- гр.Търговище, базиран на стопанския портал; II-ри обект - Пост №2 - Микро филтрационна озонаторна станция /МФОС/, базиран на източния портал в района на МФОС- гр.Търговище; III-ти обект - Пост №3 - Пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/, индустриална зона, базиран на входа на ПСОВ – гр.Търговище. IV-ти обект - Пост №4 - Пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/, базиран на входа на ПСОВ – гр.Попово. V-ти обект - Пост №5 – находящ се на ул.”Зараевска” №40- гр.Попово, базиран на входа; Обособена позиция №2 – „Денонощна охрана на имущество с електронни системи за сигурност и мобилни патрули на четири обекта“, а именно: I-ви обект - Офис на личен състав на „В и К” ООД Търговище – бул.„29-ти Януари” №3; II-ри обект - Каса на „В и К” ООД Търговище – бул. „29-ти Януари” №3; III-ти обект - Каса на „В и К” ООД Търговище – кв. „Запад“ /до бл.26 – бл.27/; IV-ти обект - Каса на „В и К” ООД Търговище – ул.”Зараевска” №40- гр.Попово. Пълната информация относно обхвата, обема и техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка е описана и регламентирана в Техническата спецификация.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 660000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП, възложителят може да проведе пряко договаряне с определени лица, когато обществената поръчка е за услуги по Приложение № 2 и е на стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП. Прогнозната стойност на обществената поръчка е до 1 500 000,00 лв. Налице са всички нормативно изискуеми предпоставки, позволяващи настоящата обществена поръчка да бъде възложена по реда на чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП, при условията на чл. 64 - 67 от Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) - чрез процедура на пряко договаряне с определени лица.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

„ЛЮКРИМ ГАРД“ ООД, гр.София, Столична община, п.к. 1303,р-н Възраждане, ул.“Софроний Врачански“ 30;ЕИК130439196; „ЛОВЕЦ - 01“ ЕООД,гр.Търговище, п.к. 7700,ул.“П.Р. Славейков“ 4, Дом на техниката, ет.3, офис 301,ЕИК 125539444; "СЕКЮРИТИ БУРГАС СОТ" ООД,гр.Бургас, п.к. 8000,р-н Възраждане, ул."Иван Шишман"42,ЕИК 202099848.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба може да се подаде в 10-дневен срок от публикуване на решението за провеждане на процедура пряко договаряне, съгласно чл.197, ал.1, т.5, б. "а" от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

25.03.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Явор Кирилов Миланов

VIII.2) Длъжност

Управител на "ВИК" ООД Търговище