Версия за печат

02711-2019-0093

BG-Попово:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

14. Инженерство, профил Транспорт


Решение номер 11 от дата 22.03.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120095

BG334, Териториално поделение ДЛС Черни Лом към СИДП ДП гр.Шумен, бул.Михаил Маджаров № 68, За: Ралица Тодорова, България 7800, Попово, Тел.: 0608 42047, E-mail: dls.cherni_lom@dpshumen.bg, Факс: 0608 44105

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dlschernilom.sidp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dlschernilom.sidp.bg/tr/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: горско и ловно стопанство


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Предоставяне на пътни транспортни услуги за нуждите на ТП ДЛС "Черни Лом" гр.Попово"

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е "Предоставяне на пътни транспортни услуги за нуждите на ТП ДЛС "Черни Лом" гр.Попово. Целта на обществената поръчка е извършване на услуга: превоз на сезонни работници до обектите, в които са предвидени горскостопански дейности-почвоподготовка, залесяване и попълване на новосъздадени горски култури, отглеждане и окопаване и др., в териториалния обхват на дейност на ТП ДЛС "Черни Лом" гр.Попово. С оглед спецификата на обществената поръчка услугите, предмет на поръчката ще се извършват след изрично възлагане от страна на Възложителят според възникналите му потребности с прогнозен пробег от 8000 км. Превозът на сезонни работници ще се извършва със собствена техника на участника, който трябва да разполага с минимум по един резервен автомобил, оборудвана за превоз на хора и вместимост, съобразно изискванията на Възложителя в техническата спецификация. Пределната обща стойност за изпълнение на услугите, до която Възложителя може да заплати общо за цялата поръчка е в размер на 15 000.00 лв. без вкл.ДДС, а максимално допустимата стойност- цена за 1 километър пробег не може да бъде повече от 1,30 лв. без ДДС за превозни средства с до 20 места и 1,80 лв. без ДДС за превозни средства с над 20 места, определени съобразно извършените пазарни консултации, обобщени и отразени в доклад на възложителя.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

В настоящата обществена поръчка не се предвижда разделяне на обособени позиции, тъй като се възлага един вид услуга, която включва еднородна дейност т.е. естеството на услугата не позволява възлагане на отделни позиции. Услугата включва еднократен превоз на сезонни работници за деня, изразяващ се в откарване на работниците до обектите на работа и тяхното връщане, която сама по себе си говори за еднотипност на работа и невъзможност за разделяне на поръчката на позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 15000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 87150 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

Съгласно общ утвърден списък на обществените поръчки за 2019г. на СИДП ДП - ЦУ и ТП по вид и прогнозна стойност в лв. без ДДС с обща стойност за ДП от 87 150 лева без ДДС по т.18 от Раздел "Услуги" по приложение №1 към Заповед № 549 от 21.12.2018г., изм. със Заповед №137 от 14.03.2019г. на Директора на" Североизточно държавно предприятие "ДП - гр.Шумен.


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Вида на процедурата е съгласно указанията, обективирани в Заповед № 549 от 21.12.2018г. на Директора на "СИДП" ДП гр.Шумен, като общата стойност за всички териториални поделения е под праговете на чл.20, ал.1 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.196, ал.1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителя по процедура за възлагане на обществена поръчка. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.179 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата, съгласно разпоредбата на чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

22.03.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Симеон Цанков Давидков

VIII.2) Длъжност

Директор