Версия за печат

01200-2019-0003

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

74. Транспортна техника и технологии. Автомобилна техника.


Решение номер 0700241 от дата 21.03.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 175092070

BG411, Български институт по метрология, гр. София, бул, Д-р Г.М. Димитров № 52Б, За: Калоян Стаматов, Ватикана 1040, София, Тел.: 02 9702746, E-mail: k.stamatov@bim.government.bg, Факс: 02 9702777

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bim.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop-2019/publichno-sastezanie/dostavkata-na-11-edinadeset-broya-novi-i-neupotrebyavani-leki-avtomobili-za-nuzhdite-na-.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: Метрология


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставката на 11 (единадесет) броя нови и неупотребявани леки автомобили за нуждите на „Български институт по метрология"

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Поръчката има за цел да осигури доставката на 11 (единадесет) броя нови леки автомобили за нуждите на БИМ, съгласно минимални изисквания, които са отразени в Техническата спецификация, която е неразделна част от документацията за участие в поръчката.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

2

Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи договорни условия:

2

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Възложителят е предвидил да се доставят еднакви по вид стоки с еднакви технически спецификации. Не е целесъобразно разделянето на обособени позиции и с оглед организиране на гаранционното обслужване и ползване на едни и същи за всички стоки сервизи. Възлагането на поръчката на различни изпълнители би създало технически и организационни затруднения за Възложителя при изпълнението на обществената поръчка.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 192000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Определящото за избора на вида процедура относно възлаганата обществената поръчка е прогнозната стойност за изпълнение на доставката. Провеждането на предвиденото в ЗОП публично състезание гарантира в най-голяма степен точното съотношение между публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства и прогнозната й стойност. С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и са създадат равни условия и прозрачност при провеждане на процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Срокът за изпълнение на доставката на 11 (единадесет) броя нови автомобили е до 90 (деветдесет) календарни дни от деня на сключване на договор за обществената поръчка. Мястото на доставка е гр. София. Конкретния адрес, на територията на град София, ще бъде уточняван предварително от Възложителя. Всяка доставка до посоченото от Възложителя място, ще се осъществява чрез специализиран подходящ транспорт /т.е. не на собствен ход на автомобил/ и ще се организира и обезпечава изцяло от Изпълнителя.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, т.1 ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.100, ал.3 ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

21.03.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Паун Атанасов Илчев

VIII.2) Длъжност

и.д. председател на БИМ