Версия за печат

02709-2019-0035

BG-Троян:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

33. Комуникационна и компютърна техника


Решение номер 5 от дата 21.03.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760048

BG315, Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Троян към Държавно предприятие - Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ - Враца, ул.Св.Св.Кирил и Методий №20, За: Румен Тановски, България 5600, Троян, Тел.: 0888 693809, E-mail: dl_troyan@abv.bg, Факс: 0670 60729

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190321VPRQ10847831.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и опазване на горски територии - държавна собственост и други дейности съгласно ЗГ


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Поддръжка, ремонт и резервни части за компютърна техника за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Троян

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обект на поръчката е поддържане в техническа изправност и ремонт на компютърната и офис техника на Държавно горско стопанство Троян, включително доставка на резервни части, необходими за извършването им, както и на материали и консумативи, необходими за работата им. Сервизно обслужване ще се извършва на следните компютърни конфигурации, лаптоп и периферни компютърни устройства: № Компютърна техника брой 1. Компютърна конфигурация 16 2. Принтери (включително 1 бр. цветен) 15 3. Преносим компютър 2 4. Мултифункционално устройство 3 5. UPS 10 Изпълнителят се задължава да обслужва и новата компютърна и офис техника, придобита от Възложителя по време на действие на сключения договор за изпълнение на поръчката, като спрямо нея се прилагат същите цени, както спрямо наличната към момента на подаване на офертата. В месечните абонаментни такси за поддръжка се включват следните дейности: Диагностика, ремонт и подмяна на дефектирали модули при възникване на проблеми; Ремонт на компютърна техника, компютри, преносими компютри, принтери, монитори и други; Инсталация и преинсталация на ново закупени компютърни модули и програмни продукти; Поддръжка на специализиран софтуер, използван в горското стопанство; Почистване от вируси; Инсталация и преинсталация на използваните операционни системи; Обновяване и инсталация на драйвери; Увеличаване скоростта на компютъра при проблемна работа; Премахване на ненужни файлове и изчистване на грешки; Оптимизация на цялата система; Профилактика на компютърната и офис техника; Поддръжка на локалната мрежа в административната сграда на ДГС Троян. Дейностите, посочени в месечната абонаментна такса следва да се извършват чрез задължително посещение на офиса на ДГС Троян веднъж месечно от специалист на Изпълнителя. Изискването за профилактика на компютърна и офис техника е да бъде извършвано на всеки шест месеца. Ремонтът по компютърната и офис техника се извършва като част от абонаментната поддръжка, а Възложителя заплаща само стойността на подменените дефектирали компоненти. Дейностите, предмет на тази обществена поръчка, ще се извършват от Изпълнителя в административната сграда на възложителя. В случай, че техниката не може да бъде ремонтирана на място, доставянето на компютърната техника до сервизната база или офис на Изпълнителя и обратно е за негова сметка. Пълното описание на предмета на поръчката е дадено в Техническата спецификация.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Мотиви за неразделяне на обществената поръчка на обособени позиции: Предмет на обществената поръчка включва предоставянето на услуги по поддръжка, техническо обслужване и ремонт на компютърната и офис техника на Възложителя ДГС Троян, включително доставка на резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им. Основен мотив за неразделяне на обществената поръчка на обособени позиции е фактът, че дейностите следва да се извършват от един Изпълнител, който периодично и при заявяване от страна на Възложителя да се явява на адреса на стопанството и да изпълнява съответните дейности съгласно Техническата спецификация по поддръжка, профилактика и ремонт на компютърната и офис техниката на Възложителя . В случай, че при осъществяването на дейностите по поддръжка или ремонт на техниката, избрания Изпълнител установи, че е нужно да бъдат вложени консумативи и резервни части за отстраняване на повреда, същият ще уведомява за това Възложителя и след неговото съгласие ще се извършва влагането им. Този факт обуславя неразривната връзка между поддръжката на техниката на Възложителя и доставката на необходимите резервни части. Целесъобразно е дейностите по поддръжката на компютърната и офис техниката и доставката на резервните части да се осъществяват от един изпълнител, с оглед пестене на време. Всичко гореизложено показва, че обществената поръчка следва да бъде изпълнена от един Изпълнител и не е целесъобразно нейното разделяне на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 7500 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Срокът за обжалване е 10-дневен и тече в зависимост от обжалвания акт, съгласно регламентацията в чл.197, ал.1 от ЗОП. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

21.03.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Милко Кръстев Станчев

VIII.2) Длъжност

Директор на ТП Държавно горско стопанство Троян