Версия за печат

02709-2019-0034

BG-Видин:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

33. Комуникационна и компютърна техника


Решение номер 1 от дата 21.03.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760123

BG311, СЗДП ТП Държавно Горско Стопанство Видин, ул.Яворов1ет.4, За: Биляна Иванова Илиева, България 3700, Видин, Тел.: 0884 248645, E-mail: dlvidin@abv.bg, Факс: 094 600988

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190320XQoi10833824.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и опазване на горските територии-държавна собственост и други дейности съгласно ЗГ


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Поддръжка,ремонт и резервни части за компютърна техника за срок от 36месеца за нуждите на ТП ДГС Видин

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обект на поръчката е поддържане в техническа изправност и ремонт на компютърната техника на Държавно горско стопанство - гр.Видин, включително доставка на резервни части, необходими за извършването им, както и на материали и консумативи, необходими за работата им. Сервизно обслужване ще се извършва на следните компютърни конфигурации и периферни компютърни устройства: Цифрова копирна машина Kyocera 1бр,Компютърна конфигурация AsRock 1бр,Компютър Dell 2бр,Компютърна конфигурация,As Rock H81M 2бр,Компютърна конфигурация,Foxconn,G31MV 3бр,Компютърна конфигурация,Foxconn,G41MX 1бр,Сървър 1бр,Компютър Fujitsu Siemens 1бр,Принтер HP LJ1018 3бр, Принтер HP LJ1012 1бр,Принтер HPLJP1005 2бр,Принтер HP LJ1022 2бр,Принтер Brother HL5250DN 1бр,Мултифункционално у-во Xerox 3215 1бр,Мултифункционално у-во SCX4300 1брИзпълнителят се задължава да обслужва и новата компютърна и офис техника, придобита от Възложителя по време на действие на сключения договор за изпълнение на поръчката, като спрямо нея се прилагат същите цени, както спрямо наличната към момента на подаване на офертата. В месечните абонаментни такси за поддръжка се включват следните дейности: Диагностика, ремонт и подмяна на дефектирали модули при възникване на проблеми; Ремонт на компютърна техника, компютри, принтери, монитори и други; Инсталация и преинсталация на ново закупени компютърни модули и програмни продукти; Поддръжка на софтуер за електронен подпис; Почистване от вируси; Инсталация и преинсталация на използваните операционни системи; Обновяване и инсталация на драйвери; Увеличаване скоростта на компютъра при проблемна работа; Премахване на ненужни файлове и изчистване на грешки; Оптимизация на цялата система; Профилактика на компютърната и офис техника; Пълнене на тонер касета Дейностите, посочени в месечната абонаментна такса следва да се извършват чрез задължително посещение на офиса на ДГС-Видин всяка седмица от специалист на Изпълнителя. Изискването за профилактика на компютърна и офис техника е да бъде извършвано на всеки шест месеца. Ремонтът по компютърната и офис техника се извършва като част от абонаментната поддръжка, а Възложителя заплаща само стойността на подменените дефектирали компоненти. Дейностите, предмет на тази обществена поръчка, ще се извършват от Изпълнителя в административната сграда на възложителя.В случай, че техниката не може да бъде ремонтирана на място, доставянето на компютърната техника до сервизната база или офис на Изпълнителя и обратно е за негова сметка. Пълното описание на предмета на поръчката е дадено в Техническата спецификация.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Мотиви за не разделяне на обществената поръчка на обособени позиции: Предмет на обществената поръчка включва предоставянето на услуги по поддръжка, техническо обслужване и ремонт на компютърната техника на Възложителя ДГС – гр.Видин, включително доставка на резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им. Основен мотив за не разделяне на обществената поръчка на обособени позиции е фактът, че дейностите следва да се извършват от един Изпълнител, който периодично и при заявяване от страна на Възложителя да се явява на адреса на стопанството и да изпълнява съответните дейности съгласно Техническата спецификация по поддръжка, профилактика и ремонт на компютърната техника на Възложителя . В случай, че при осъществяването на дейностите по поддръжка или ремонт на техниката, избрания Изпълнител установи, че е нужно да бъдат вложени консумативи и резервни части за отстраняване на повреда, същият ще уведомява за това Възложителя и след неговото съгласие ще се извършва влагането им. Този факт обуславя неразривната връзка между поддръжката на техниката на Възложителя и доставката на необходимите резервни части. Целесъобразно е дейностите по поддръжката на компютърната техника и доставката на резервните части да се осъществяват от един изпълнител, с оглед пестене на време. Всичко гореизложено показва, че обществената поръчка следва да бъде изпълнена от един Изпълнител и не е целесъобразно нейното разделяне на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 4200 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка,на адреса на ТП Държавно горско стопанство - гр.Видин: гр.Видин, п.к.3700, ул. „Яворов” №1, ет. 4, в срок до 16:30 часа на 11.04.2019г.Отварянето на офертите ще се извърши на 12.04.2019г. в 13:00 часа

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Решенията се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност,включително за наличие на дискриминационни ,икономически,финансови,технически или квалификационни изисквания в обявлението,документацията или във всеки друг документ,свързан с процедурата.Срокът е 10/десет/дневен и тече в зависимост от обжалвания акт,съгласно чл.197 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

21.03.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

СЗДП Враца,чрез пълномощника инж.Радослав Любомиров Николов-Директор на ТП ДГС Видин,съгласно пълномощно №СЗДП 977-5/14.04.2016Гг

VIII.2) Длъжност

ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГР.ВИДИН