05754-2019-0002

BG-Първомай:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

3. Енергийна ефективност...


Решение номер 6 от дата 21.03.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 115515822

BG42, Медицински център I - Първомай ЕООД, ул. Княз Борис I 51, За: д-р Румяна Димитрова Бойлова, България 4270, Първомай, Тел.: 0898 875292, E-mail: medparv@abv.bg, Факс: 0898 875292

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http:// www.mbal-parvomay.com..

Адрес на профила на купувача (URL): http://mbal-parvomay.com/профил-на-купувача-мц/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Избор на изпълнител за строителство по въвеждане на мерки за енергийна ефективност по проект "Повишаване на енергийната ефективност на сградата на "Медицински център I - Първомай" ЕООД гр. Първомай

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка предвижда изпълнение на строително-монтажни работи, съставляващи енергоспестяващи мерки, вкл. и съпътстващите ги дейности, предписани в изготвеното енергийно обследване за сградата на "Медицински център I - Първомай" ЕООД гр. Първомай. Ще бъдат изпълнени видове и количества СМР: - по реализиране на МI „Топлинно изолиране на външни стени“, с обща квадратура 1346,00 квм с EPS 8 СМ.; по реализиране на МII Подмяна на дървена и метална дограма с РVC-стъклопакет, включващо подмяна на 645,80 квм съществуваща дървена слепена дограма с PVC двоен стъклопакет; по реализиране на МIII Повишаване ефективността на системата за отопление, включващо подмяна на 85 броя радиатори с алуминеви такива и направа на нова тръбна разводка за отоплителната инсталация с тръби-многослойни с алуминиева вложка.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Преценката на Възложителя е, че разделянето на поръчката на обособени позиции е нецелесъобразно поради следните обстоятелства: Макар и предмет на поръчката да е изпълнението на предвидени в енергийното обследване на сградата и инвестиционния проект три отделни енергоспестяващи мерки, практически предвидените за изпълнението им СМР са систематично и технологично свързани. Евентуалното разделяне на поръчката на обособени позиции и произтичащата от това възможност за възлагането им на различни изпълнители, би могло да доведе до удължаване на срока на изпълнение и неприемливо за възложителя разхвърляне на отговорността за качеството на СМР между няколко лица . С възлагането на обществената поръчка в цялост се избягват тези рискове и се дава възможност участниците, съответно бъдещият изпълнител, максимално да съобразят и осигурят необходимите технически капацитет и ресурс за качественото и в съответствие с изискванията на Възложителя завършване на строителството в срок.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 333155.2 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Естеството на видовете дейности и строително-монтажни работи, предвидени за изпълнение на настоящата обществена поръчка, позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации. При предвидената в ЗОП процедура "публично състезание", всички заинтересовани лица могат да подадат оферти за участие и това гарантира в най-голяма степен публичност и прозрачност при възлагане изпълнението на поръчката, каквато е една от водещите цели на възложителя. Освен това обстоятелството, че прогнозната стойност на поръчката попада в приложното поле на чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП, позволява настоящата поръчка да се възложи чрез "публично състезание".

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Настоящата обществена поръчка се финансира със средства, предоставени от НДЕФ при условията на чл. 114 от ЗОП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

21.03.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Д-р Румяна Димитрова Бойлова

VIII.2) Длъжност

управител на Медицински център I - Първомай ЕООД